Имаме си бебе, но с майката нямаме сключен брак. Ами сега, какво следва да направя ?

Припознаването е  способ за установяване на произход и е строго личен акт на родителя  основаващ се  на дълбоко субективни оценки и мотиви. 

Съгласно чл. 64, ал.1 от Семейния кодекс, припознаването се извършва чрез писмено искане, подадено пред длъжностното лице по гражданското състояние, или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние, както и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето. Съгласно чл. 35, ал. 3 от Закона за гражданската регистрация, длъжностно лице по гражданското състояние на територията на общината е нейният кмет. Той може с писмена заповед да възлага тази функция на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други лица от общинската администрация.
Компетентна е администрацията по настоящ адрес на припознаващия , както и по месторождение на припознавания.
Искането за припознаване може да се подаде и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето.

Предвид чл. 64 от СК, заявител на услугата може да бъде всеки родител. При заявяването на услугата не се предвижда възможност за упълномощаване, т.е следва да се извърши лично.

 Припознаването се извършва посредством:

  •    искане, лично от припознаващия, пред длъжностното лице по гражданското състояние; искане може да се представи и чрез управителя на лечебното заведение, в което се е родило детето;
  •     декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние. В този случай, така изготвената декларация, може да се подаде и чрез лицензиран/регистриран пощенски оператор.

 Такси не се дължат.

 Срок: Длъжностното лице по гражданското състояние съобщава припознаването в 7-дневен срок от извършването му на другия родител, както и на Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето.

 В случаите, когато припознаването е извършено преди съставянето на акт за раждане и майката е заявила, че няма да го оспорва, както и поради обстоятелството, че в общия случай припознаването е част от производството по съставяне на акт за раждане, въз основа на съставения акт се издава и удостоверение за раждане – оригинал, което може да се получи от припозналия новороденото дете родител.

 Оспорване на припознаването:
  • припознаването може да бъде оспорено по съдебен ред чрез иск, предявен в едногодишен срок от извършването му, от Дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето и от прокурора;
  • Ако при припознаването детето е малолетно /ненавършило 14г./, то може да го оспори по съдебен ред до една година от навършването на пълнолетие/18г./ или от узнаването на припознаването, ако узнаването е станало по-късно.
 Унищожаване на припознаването: 
  • Припозналият може да иска унищожаване на припознаването поради грешка или измама в едногодишен срок от припознаването;
  • поради заплашване - в едногодишен срок от прекратяване на заплашването;
  • при недееспособност - в едногодишен срок от придобиване на дееспособността.

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

 

адвокат Станислава Стоянова