Неплащане на присъдена издръжка - правни последици

Когато някой е осъден да заплаща издръжка /с влязло в сила съдебно решение/, но не изпълнява това решение, т. е. реално не плаща или спре да плаща присъдената издръжка , това може да доведе до неблагоприятни за него последици.

 

Една от тези последици е възможността за образуване на изпълнително дело въз основа на Изпълнителен лист.

При образуване на изпълнително дело, дължимото/неплатените месечни издръжки/ следва да бъда събрано по принудителен път от съдебен изпълнител  чрез средствата предвидени в закона: налагане на запор върху трудовото възнаграждение, възбрани, извършване на описи, оценки и публични продажби на движимо и недвижимо имущество.

Освен това, към неплатеното задължение  се прибавят   лихвите за периода ,  както и сумата за договорен и заплатен  адвокатски хонорар. Това на практика води до значително увеличаване на дълга.

Друга правна последица:  по Жалба на имащия право на издръжка или на неговия законен представител, може да бъде образувано наказателно дело  за престъпление от общ характер, тъй като неплащането на издръжка в продължение на повече от 2 /два/ месеца е престъпление съгласно Наказателния кодекс, което се  наказва с пробация или лишаване от свобода до 1 /една/година. 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова