Процедура по публикуване на ГФО в Търговския регистър

Image 1248425 126Процедурата по публикуване на ГФО /годишен финансов отчет/ е регламентирана в Закона за търговския регистър /ЗТР/.

Закона за счетоводството задължава всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) до 31 март да изготви Годишен финансов отчет (ГФО) за предходната година и са длъжни  до 30 юни да публикуват отчетите в Търговския регистър (чл.40 от ЗСч).

 В ЗТР изрично са посочени лицата, които могат да бъдат заявители (чл. 15 ЗТР):

- Търговецът;

- Адвокат с изрично писмено пълномощно за представителство пред Агенция по вписванията;

- Съставителят на финансов отчет с нотариално заверено пълномощно.

Съгласно Закона за счетоводството, съставител на годишен финансов отчет може да бъде счетоводител със съответния образователен ценз и стаж, който е в трудови или нает по извънтрудови правоотношения с дружеството. Счетоводителят може да е и представител на счетоводна кантора или специализирано счетоводно предприятие, с което съответното предприятие има сключен договор за счетоводно обслужване или конкретно с годишно счетоводно приключване.

Задължени да обявят годишните си отчети в Търговския регистър са: дружествата с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерните дружества (АД), едноличните търговци (ЕТ), командитните дружества (КД) и събирателните дружества (СД).

Публикуване на годишните финансови отчети-Необходими документи:

- Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2 ;

 - Годишен финансов отчет;

 - Протокол от решение на управляващия орган (протокол от общото събрание на съдружниците, респ. протокол от решение на едноличния собственик на капитала) за приемане на годишния отчет. За едноличните търговци (ЕТ) не се изисква такова решение;

 - Декларация по чл. 13 ал.4 от ЗТР относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове).;

 - Документ за внесена държавна такса. ;

- Декларация по чл. 13 ал. 5 от ЗТР /когато документите не се подават от заявител, а от пълномощник/;

- Изрично писмено пълномощно от заявителя към приносителя за подаване на Заявление за обявяване на годишни финансови отчети, образец Г2. Пълномощното трябва да е нотариално заверено. Адвокатското пълномощно НЕ се заверва нотариално.

Публикуването на ГФО може да бъде извършено във всяко териториално поделение на Агенцията по вписванията или по електронен път чрез електронната система на Агенцията.

Настоящата статия има за цел да Ви информира за основни моменти от процедурата по публикуване на ГФО в ТР към Агенцията по вписвания.

адвокат Стоянова