Дарението - понятие, сключване, действие, отмяна

 donation Хората извършват действия, създаващи радост и щастие другиму. Такива са например подаръците.Те могат да са малки и както се казва да поддържат приятелството, но понякога  биват големи. 

 Дарението има субективен състав - намерение за даряване, за оказване на щедрост, акт на благотворителност.

 Съгласно Закона за задълженията и договорите, дарението е договор, по силата на който дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема - Договор за дарение.

От това законово определение на дарението става ясно:

  • че дарението е договор - дареният трябва да приеме това което дарителят му отстъпва в дар;
  • че дарението е безвъзмезден договор - дарителят не получава нищо в замяна;
  • мотив на дарението - в съзнанието на дарителя трябва да има намерение да дари.

Кой може да дарява и да получава дарение?

Всяко физическо или юридическо лице може да бъде дарено.

  • Малолетно и напълно запретено лице може да бъде дарено - законните представители ще приемат дарението;
  • Непълнолетно или ограничено запретен - те ще приемат дарението със съгласието на родителите, респективно попечителя;
  • Държавата, кооперация, или обществена организация също могат да бъдат дарени - съответните им законни представители ще приемат дарението.

Не всеки обаче може да дарява. Не могат да даряват  недееспособните - нито лично, нито чрез законните им представители.

Какво може да се дари /предмет на дарението/?

Всички имуществени права могат да бъдат предмет на дарение. Движима или недвижима вещ, вещно право, вземане, ценна книга и т.н., стига дарителят да е титуляр на правото, което безвъзмездно отстъпва.

Между дарителя и дарения трябва да се постигне съгласие. Дарителя трябва да се съгласи да отстъпи нещо безвъзмездно, дареният - да го приеме. Дарението на недвижим имот трябва  да бъде извършено с нотариален акт. Дарението на движима вещ  - в писмена форма с нотариална заверка на подписите. 

Задължения на дарителя.

Основно задължение на дарителя е да прехвърли съответното вещно право или друго право, което дарява на другата страна. Дарителят не отговаря за недостатъците на подарената вещ. Както гласи народната поговорка: "На харизан кон зъбите не се гледат". Но, ако дарителят е премълчал недостатъци на подарената вещ , които са му известни и дареният понесе вреди от това, дарителят ще дължи обезщетение на общо основание.

Отмяна на дарението

Дарението по принцип е неотменимо. По изключение дарението може да бъде отменено по искане на дарителя, когато дареният се е оказал непризнателен, именнокогато дареният е убил дарителя си  или негови най-близки роднини или се е опитал да убие дарителя или негови близки роднини /съпруг/а, дете,деца/; когато  дареният набеди дарителя си в престъпление, което се наказва с лишаване от свобода не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена;когато отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.Във всички тези случаи е налице непризнателност. Мотивът на дарението е компроментиран. Дарителят, респективно наследниците му могат да искат отмяна на дарението в едногодишен срок, след като са станали известни основанията за отмяна на дарението.

Отмяната на дарението има обратно действие, счита се че то не е било никога правено. Дареното ще трябва да се върне с всички плодове. Когато дарението е било отчуждено от дарения на трети лица, техните права не се засягат, ако те не са били придобити преди вписване на исковата молба за отмяна на дарението.Дареният трябва да върне всичко, с което се е обогатил. 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова