Придобиване на имот срещу задължение за издръжка и гледане

gledaneiizdrajkaДоговорът за издръжка и гледане е един договор със силно изразен социален характер.Кредитори по такъв договор са възрастни хора,които не са в добро социално положение.

Задължението на приобретателя по договора за гледане и издръжка се формулира в нотариалните актове. Този, който е поел задължение да гледа и издържа, на практика е длъжен да установи обща семейна обстановка, семейна среда.Именно заради тази семейна среда, която очакват да намерят и в която се надяват да прекарат остатъка от живота си, самотните възрастни хора дават имотите си. Предемет на този вид договор може да бъдат както недвижими, така и движими вещи.Прехвърлянето прави приобретателя веднага собственик на имота. Ето защо той може да се разпорежда с него като собственик, да го продава, да го дарява, отдава под наем, ипотекира и т.н. без да е необходимо лицето, за което трябва да престира грижи и издръжка да е починало. Тук следва да се отбележи и възможността на отчуждителя на имота да си запази правото на ползване върху имота докато е жив. Практиката в някаква степен презюмира, че ако не е уговорено друго място, то би следвало грижите и издръжката да се дължат в същия имот, който е предмет на договора. Не са изолирани и случаите, в които с договора се уговаря, че приобретателят няма да отчуждава придобития имот до смъртта на прехвърлителя. Тъй като длъжникът придобива собствеността със сключването на договора, то подобна уговорка не може да ограничи правата му като собственик. Ето защо, под страх прехвърлителя да не бъде принуден да напусне жилището, в което живее, може да учреди право на ползване върху имота. Последното ще има сила и за евентуалните последващи приобретатели до смъртта на отчуждителя.

Същност на задължението за гледане и издръжка:

От приобретателя се изисква да осигури на кредитора такова поведение каквото се осигурава на член от семейството, а именно да се грижи както за храната, облеклото, така и уважителното и морално отношение спрямо същият.Изпълнението на тази страна на задължението за гледане не е така лесно, както изглежда. Тези, които сключват договори, за да си осигурят гледане и издръжка, са възрастни хора. При тях е естествено да се очакват както засилващи се физически недъзи, но и болезнени психически прояви.Следователно лицето, което е поело задължение за гледане и издръжка ще трябва да търпи последиците и на физическите и на психическите болезнени прояви.

Обикновено лицата, които се задължават да гледат и издържат възрастен човек, не са самотни.Възрастният човек влиза в семейство, което се състои от няколко души: сапруг/а на неговия съдоговорител, децата, понякога и други близки, които живеят в същото домакинство и са част от семейството.Тези лица, не участват в договора, не поемат лични задължения към кредитора по задължението, но по необходимост те ще трябва да се намират в близки връзки с лицето, което ще живее и ще бъде гледано в семейното жилище.Следователно, приобретателя имплицитно поема задължението да осигури и от тяхна страна добро държане, т.е. поема едно задължение за чуждо действие. Например за оскърбително отношение, заплашвания, създаване на пречки и неприятности на кредитора във всекидневния му живот от страна на членовете на семейството на приобритателя, които живеят заедно с него, той трябва да отговаря като за свое поведение.

Когато в договора е уговорена престация за издръжка и гледане, то тя със сигурност е неделима сама по себе си. Не може да бъде престирана само издръжката или само гледането. Няма обаче никаква пречка изначално да бъде уговорено само издържане или само гледане.Задължението по един такъв договор за гледане и издръжка трябва да се изпълнява цялостно, общо, едновременно и ежедневно в размер, съответстващ на вида и обема дължими грижи. Задължението за гледане и издръжка трябва да се изпълнява цялостно и непрекъснато, точно по вид, обем и качество. По своята същност и характер изпълнението на задължението не търпи забава. Не е допустимо да се дели на периоди, а трябва да бъде постоянно, системно и непрекъснато /решение 192-2009 на ОС Велико Търново/.

Развалянето на Договора за прехвърляне на правото на собственост срещу задължение за издръжка и гледане има обратно действие. Съгласно разпоредбата на ЗЗД, развалянето става по съдебен ред. При развалянето на договора се прилага текста на чл. 55  от ЗЗД, който гласи, че който е получил нещо без основание или с оглед на неосъществено или отпаднало основание, е длъжен да го върне. Така, ако договорът се развали по съдебен ред, страните ще трябва да си върнат това, което са получили. Приобретателя трябва да докаже, какво е престирал и да остойности размерът му.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова