Предварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот

contractПредварителен договор за покупко - продажба на недвижим имот, цели правната и финансова защита на всяка една от страните, участници в процеса.

Предварителният договор за покупко-продажба на недвижим имот е официален документ, в който двете страни: 1/продавач и  2/купувач, си обещават взаимно, че ще осъществят сделката по прехвърляне на собствеността при описаните в договора условия. По тази причина, в предварителния договор задължително се включват две неща:
- крайната цена на имота, гарантираща на купувача, че продавача няма да измени исканата за имота сума;
- предплатата (капарото), защитаваща интересите на продавача в случай на пропуснати ползи при отказ от сделката от страна на купувача.

Освен тези основни клаузи, предварителния договор включва и допълнителни условия, улесняващи подготвянето на договарящите се страни за финализирането на сделката. Към тези допълнителни условия спадат срокът, в който покупко-продажбата ще бъде изповядана пред нотариус, както и датата на въвеждане във владение на новия собственик.

При изготвянето на предварителния договор, задължително се вписват както личните данни на участниците в сделката, така и данните на имота – неговия вид, местоположение и документите, удостоверяващи правото на собственост на продавачите.С подписването на предварителния договор, настоящият собственик на недвижимия имот декларира, че то не е обременено с тежести, съдебни спорове или ипотеки.

Съгласно Закона за задълженията и договорите за този вид договор, нотариална заверка не е необходима и задължителна. Дори и подписани в присъствието на агент за недвижими имоти и/или адвокат, в качеството им на свидетели по сделката, предварителните договори за покупко-продажба на имоти пак биха имали същите юридически последици за всяка от страните и биха били предпоставка за сключването на финансово фиксиран и формално изряден окончателен нотариалния акт.

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

 

адвокат Станислава Стоянова