Събиране на вземания/Колекторски фирми/

colectorВсе по-често кредиторите търсят дължимото чрез фирми събирачи на дългове или колекторски агенции, а Длъжниците с изненада установяват, че трябва да плащат на "някой друг".

Защо това е така?

Прехвърлянето на самото задължение е законно и се прави по реда на чл. 99,ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), съгласно който: Кредиторът може да прехвърли своето вземане, освен ако законът, договорът или естеството на вземането не допускат това.
Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности, включително с изтеклите лихви, ако не е уговорено противното.
Предишният кредитор е длъжен да съобщи на длъжника прехвърлянето и да предаде на новия кредитор намиращите се у него документи, които установяват вземането, както и да му потвърди писмено станалото прехвърляне.
Прехвърлянето има действие спрямо третите лица и спрямо длъжника от деня, когато то бъде съобщено на последния от предишния кредитор.Много от големите компании, които доставят топлоенергия или мобилни услуги, дори банките, прибягват до този метод.

Друг вариант е кредиторът да остане същият, но да възложи събирането на вземането на посредник. Тогава длъжниците отново се срещат с фирмите колектори. Обичайно това става чрез договор за поръчка по правилата на чл. 280 до чл. 292 от ЗЗД. В тези случаи на фирмата посредник се плаща процент от събраната сума.

 

Кредиторите и техните посредници разполагат с две възможности да получат дължимото:

  • извънсъдебно доброволно плащане
  • по съдебен ред.

Извънсъдебно доброволно плащане - търси се приемлив и за двете страни вариант да се върне дължимото, без да се води съдебен процес.Когато длъжникът няма достатъчно средства, за да погаси наведнъж задължението си, може да се уговори разсрочено плащане на вноски. Основната цел на големи колекторски компании, когато действат като посредник, е именно постигането на спогодба между кредитора и длъжника за начина на изплащане на дълга (чл. 365 до чл. 367 от ЗЗД).Извънсъдебни мерки включват писмено напомняне - чрез писмо, имейл или есемес, подсещане по телефона, лични посещения и преговори за графика на разплащане. Тези разходи обикновено са за сметка на самите фирми събирачи.Няма специална нормативна уредба или официални етични правила, които да уреждат изрично тази процедурата при събиране на дългове.

Когато колекторските фирми не успеят да съберат дълга по извънсъдебен начин, единствената законна алтернатива е да заведат съдебно дело.Когато не докажат претенциите си в съда, ще платят разноските по процеса, включително тези, които е направил длъжникът/държавни такси, адвокатски хонорар/.

Важно е да се има предвид, че често кредиторите или фирмите, на които е прехвърлен дългът или пък е възложено неговото събиране, се опитват да събират вземания, погасени по давност.Добре е длъжникът да потърси компетентна правна помощ своевременно, за да защити правата и интересите си успешно.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова