Нереално завишена сметка за ток - способ за защита

сметка за токКогато сметката за ток се окаже нереално завишена спрямо действително разходваното количество, средство за защита е завеждане на иск пред компетентния съд. Исковата претенция е срещу съответното електроразпределително дружество, за установяване недължимостта на така претендираните суми за заплащане.

Фактурите за заплащане на консумирана електроенергия се издават на базата на констативни протоколи за разходвана електроенергия. Тези констативни протоколи нямат обвързваща съда сила /защото са частни свидетелстващи документи/, следователно тежестта на доказаване в този съдебен процес е на електроразпределителното дружество.

Електроразопределителното дружество следва да ангажира доказателства, които да установяват основанието и размера на претендираната сума за заплащане от потребителя на електроенергия.Предмет на доказване ще бъде и дали конкретното измервателно устройство /електромер/ е отчитало правилно разходваната електроенергия. Когато се окаже, че отчетите по електромера на са коректни, то ще се доказват и причините за тези несъответствия.
Възможно е за да докаже дължимостта на претендираните суми за заплащане,електроразпределителното дружество да се опита да докаже външно вмешателство върху устройството, поради което измервателното устройство не отчита коректно разходваната електроенергия за даден имот, както и да докаже, че това вмешателство е извършено от страна на потребителя на електроенергия/ чрез всякакви доказателствени средства, вкл. свидетески показания/.

Когато електроразпределителното дружество не докаже по безспорен начин виновно поведение от страна на потребителя /напр. - манипулация на електромера/, но се установи, че електромера не е функционирал правилно, поради което начисленията не са коректни, отговорността за това следва да се понесе от електроразпределителното дружество. Следователно, сметката да бъде коригирана.

Измервателни устройства, включително електромерите са собственост на електроразпределителното дружество, а не на отделния потребител, поради което собственикът носи отговорност за тяхната изправност.Когато същите са неизправни търпи съответните последици.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова