Застрахователен договор

insuranceЗастраховането е инструмент за защита на имуществените и неимуществени интереси на физически и юридически лица при настъпване неблагоприятни събития със случаен характер.

С договора за застраховка застрахователят се задължава да поеме определен риск и при настъпване на застрахователно събитие да заплати на застрахования или на трето получаващо лице застрахователно обезщетение или застрахователна сума, а застрахования се задължава да заплати премия. Договорът е двустранен, възмезден, формален.

Застрахователното правоотношение се характеризира с две съществени задължения :

 • задължение на застрахования да заплаща застрахователната премия;
 • задължение на застрахователя при настъпване на застрахователното събитие да заплати застрахователното обезщетение.

Видове застрахователни договори, според правния им характер:

 • задължителни - установени със закон или по силата на международен договор, ратифициран и влязъл в сила в Република България
 • доброволни

Видове застрахователни договори, според обекта на застраховане:

 • имуществени застраховки – обект на имуществените застраховки могат да бъдат движими и недвижими вещи.
 • застраховки на отговорности - ОГО, професионални, ОП, ОР и др.
 • Застраховки живот и злополука – обект са лични блага на физическите лица – здраве, живот и телесната цялост.

Видове застрахователни договори, според броя на застрахованите обекти/лица:

 • индивидуални
 • групови

Страни – застраховател и застрахован. Застрахован може да бъде всеки. Застраховащият е страна по договора и дължи застрахователните премии, предмет на застраховането обаче са блага (лични или имуществени) на друго лице – застрахован, който при настъпване на застрахователното събитие ще получи застрахователната сума. Застрахователят е търговец, тъй като застрахователният договор е абсолютна търговска сделка.

Задължения на застрахователя:

да предостави застрахователното обезщетение, т.е. при настъпване на застрахователното събитие, което засяга застрахователния риск, който е покрит да изплати застрахователно обезщетение при имуществените и застрахователната суми при личните застраховки.

Задължения на застрахования:

 • Да заплати застрахователната премия.
 • Да съобщи на застрахователя при сключването на договора и след това за обстоятелства, които имат съществено значение за естеството и степента на риска.
 • Да не причинява събитието.
 • Само при имуществените застраховки – да подържа вещта в изправност като взема необходимите предпазни мерки.
 • Да съобщи на застрахователя за събитието и причините, които са го породили.
 • Да допусне застрахователя да направи оглед и да му даде необходимите документи и сведения, свързани с установяването на събитието и размера на вредите.
 • Да съдейства на застрахователя за ограничаване на вредите.

Сключване и форма на застрахователния договор - прилагат се правилата на чл. 13 и 14 ЗЗД. Особености:
1/Офертата се прави най-често от застрахования, а не от застрахователя.
2/Офертата трябва да съдържа: а) благото, чиято закрила се търси; б) застрахователните рискове; в) застрахователната премията; г) застрахователната сума; д) другите съществени елементи.
3/Пораждането на действие на договора, включва и плащане на първата вноска, освен ако не е уговорено друго.Договорът е формален, сключва се в писмена форма за действителност. Застрахователната полица трябва да съдържа:1. имената и адресите на страните; 2. предмета на застраховката; 3. покрития риск; 4. срока на договора, както началото и края на застрахователното покритие; 5. застрахователната сума или начина на изчисляването й; 6. застрахователната премия или начина на изчисляването й, както и сроковете за нейното плащане; 7. датата и мястото на издаване;8. подписи на страните.

Застрахователен риск – без риск няма застрахователен интерес.Наличието на застрахователен риск е условие за действителността на застрахователния договор. Неговият размер е във връзка със застрахователната премия. Риск е възможността от накърняване на застрахованото благо от застрахователното събитие.

Особености на риска: За да има риск трябва да съществува опасност от накърняване на благото, ако опасността вече е настъпила или е отпаднала то риск няма;

 • Съществува несигурност и неизвестност по отношение на настъпването на опасността – това определя алеаторния характер на договора. Тази неизвестност може да е абсолютна (при застраховка при кражба) или относителна (при застраховка живот – ще настъпи събитието, но не е ясно кога).
 • Случайност – настъпването на риска трябва да е без проявление на съзнателната воля на заинтересованото лице.

Видове рискове:

Според източника:

 • от човешко действие;
 • от проявление на природни сили.

Според броя на събитията, който се покрива:

 • индивидуален , когато се покрива определен риск;
 • универсален, когато се покрива повече от 1 риск.

Рискове, които не се покриват:

 • изхабяване на вещта с оглед на нейното обикновено използване;
 • увреждане на вещта с оглед на нейни недостатъци;

 Договорът за застраховка и правата по него се погасяват със специална давност – 3 години. Общата 5годишна давност е валидна само при застраховката гражданска отговорност.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова