Защита на потребителите

Закона за защита на потребителите /ЗЗП/и още няколко специални закона и наредби регламентират  защитата на потребителите. 

zashtitanapotrebitelite

   Административен орган, натоварен с контрола и дейността по защита на потребителите е Комисия за защита на  потребителите. Цел  - Устойчива и ефективна защита на правата на потребителите и техните икономически интереси.

Комисията за защита на потребителите осъществява дейността си в следните основни направления:

 • създаване на условия за защита на основните права на потребителите;
 • надзор за обща безопасност на стоките и услугите на българския пазар;
 • защита на икономическите интереси на потребителите;
 • осигуряване защита на потребителите на туристическия продукт.

Комисията за защита на потребителите има следните правомощията:

 • осъществява контрол върху нелоялните търговски практики и способи за продажба;
 • предявява искове за преустановяване или за забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;
 • осъществява контрол за безопасност на стоките и услугите в съответствие с изискванията на нормативните актове;
 • изготвя насоки или препоръки във връзка с неравноправни клаузи в договори с общи условия или в договори, използвани в определени отрасли или сектори на дейност; препоръчва използването на определени клаузи в договорите, използвани в определени специфични отрасли или сектори на дейност; води преговори с представители на сдружения на търговците относно изготвянето на примерни договори, приложими за определени отрасли или сектори на дейност;
 • осъществява контрол върху етикетирането на генетично модифицирани организми като продукти или съставка на продукти при пускането им на пазара;
 • контролира спазването на изискването за наличие на валиден сертификат за съответствие с одобрения тип при пускането на пазара и извършването на търговия с нови моторни превозни средства и ремаркета, с нови системи, компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства и ремаркета;
 • осъществява контрол върху максимално допустимото съдържание на вредни съставки в цигарите;
 • осъществява контрол върху предлагането и предоставянето на потребителски кредити;
 • осъществява контрол върху електронната търговия;
 • осъществява контрол върху предлагането и предоставянето на финансови услуги от разстояние;

Комисия за защита на потребителите се сезира с ЖАЛБА, съдържаща следните реквизити:

 • наименованието на институцията, до която е адресирана жалбата
 • имена,ЕГН и адрес на жалбоподателя
 • име и адрес на търговеца, ЕИК,  срещу когото е жалбата
 • конкретно формулиран проблем или искане
 • документи, удостоверяващи покупко-продажбата

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова