Права и задължения на ученика

ucheniciПравата и задълженията на ученика  са определени в Правилник за прилагане на Закона  за народната просвета, както и от вътрешен правилник, утвърден от директора на съответното училище.

Ученикът има право:

 • да избира училището, профила или професията, както и учебните предмети, предвидени в учебния план, като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;
 • да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок и при поискване;
 • да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган, в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
 • да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнствата му;
 • да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;
 • да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред определен от директора на училището в учебно и неучебно време за развитие на интересите и способностите си;
 • да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;
 • да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;
 • да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;
 • да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси;
 • да получава от учителите в регламентираното за това време консултации при организиране на самостоятелната си подготовка и съобразно специфичните си потребности;
 • да получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на МС;
 • да приключи учебния срок или година по уважителни причини предварително, но не по- рано от 30 дни преди техния край.

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

 • При представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува.
 • До три дни в една учебна година с уведомление от родителя.
 • До 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

За по- активно участие на учениците в цялостния УВП и създаване условия за личностна изява на учениците съобразно интересите и възможностите им в училище се изграждат:

 • Ученически съвет на класа, който съвместно с класния ръководител планира и организира дейността за часа на класа и проявите в класа. Съставът на съвета се определя от учениците чрез демократичен избор до 10 Октомври;
 • Ученически съвет на училището който се изгражда до 15 Октомври с по един представител от всеки класен съвет. Той избира свое ръководство, чийто брой и състав се определя от членовете на съвета; участва при планиране на възпитателните дейности; при създаване на извънкласни и извънучилищни форми на дейност
 • Ръководството на училището създава необходимите условия за нормална работа на Ученическия съвет и при поискване му оказва организационна и методическа помощ;
 • От страна на училищното ръководство връзката и взаимодействието с Ученическия съвет се осъществява от педагогическите съветници;
 • Председателят на ученическия съвет на училището участва в заседания на Педагогическия съвет при разглеждане на проблеми, свързани с масовия спорт и туризъм, празниците и ритуалите в училище, социалното и рисково поведение на учениците, здравословния живот на учениците и проблеми, свързани с успеха и поведението на учениците.

За създаване на ред и дисциплина в училището ученикът е длъжен:

 • да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
 • да не отсъства от учебните часове без уважителна причина за присъствените форми на обучение;
 • да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави;
 • да носи отличителния знак на училището, който е описан в правилника за дейността на училището;
 • да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
 • да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;
 • да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;
 • да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;
 • да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;
 • да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;
 • да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището;
 • да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;
 • да носи ученическата си лична карта в училище и извън него;
 • да идва на училище 15 мин. преди започването на учебните занятия;
 • да заема мястото си в учебната стая след биенето на първия звънец;
 • да не нарушава реда и дисциплината по коридорите и стълбищата;
 • когато не е подготвил урока или домашната си работа, да съобщава това на учителя в началото на часа, с молба да бъде извинен, но не повече от два пъти по един учебен предмет за даден учебен срок /извинението не важи за предварително обявена контролна или класна работа!/;

За неизпълнение на задълженията си, определени с Правилника за прилагане на ЗНП, Правилника за вътрешния ред на училището, както и за допуснати неизвинени отсъствия, на ученикът се налага наказание:

 • Забележка.
 • Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време.
 • Предупреждение за преместване в друго училище.
 • Преместване  в  друго училище.
 • Преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16 годишна възраст.

Дейностите в полза на училището  не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство.

В началото на учебната година на  ученика се предоставя възможност да се запознае с   вътрешния правилник след което го подписва.