Права на гражданите при осъществяване на видеонаблюдение

hiden videoВъв връзка с масовото навлизане на видеонаблюдението във всички сфери на живота все по-актуален става въпросът за защитата на неприкосновеността на личността и личния живот.

Съгласно чл.32, ал.2 от Конституцията на Република България: "Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

Право да извършват видеонаблюдение имат:

  • Търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са лицензирани за извършването на частна охранителна дейност;
  • Държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за изпълнение на своите функции;
  • Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само при наличие на нормативно основание или при Ваше изрично съгласие.

Гражданите задължително се уведомяват чрез информационни табла, поставени на видно място, за използването на технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното местоположение. В случай че те не са възразили пред администратора за обработването на личните им данни, по този начин се приема, че същите са предоставили своето съгласие по смисъла на Закона за защита на личните данни техни лични данни да бъдат обработвани чрез технически средства за видеоконтрол.

Когато целта на видеонаблюдението е контрол на работния процес и спазване на работното време, администраторът може да извършва видеозапис чрез средства за наблюдение на своите работници/служители само при наличие на нормативно основание за това или при дадено изрично съгласие от лицата - обект на видеонаблюдението.

В случай че спрямо Ваш недвижим имот се извършва видеонаблюдение от камери, разположени в съседен имот с охранителна цел, може да се обърнете към следните структури на МВР: Главна дирекция "Охранителна полиция " и областните дирекции на МВР, тъй като действията на лицата във връзка с осъществяване на видеозаснемане с охранителна цел са регламентирани в Закона за частната охранителна дейност и контролът върху дейностите по този закон е възложен именно на тях.

Защита срещу незаконно видеонаблюдение:

Имате право да възразите пред осъществяващия видеонаблюдение, че не желаете да бъдете сниман. Той следва да преустанови видеонаблюдението, ако не може да докаже законно основание.
Когато не сте дали съгласието си за осъществяване на видеонаблюдение и не са налице условията, при които могат да Ви снимат без позволението Ви, е засегната неприкосновеността на личните Ви данни и имате следните възможности:

I.Да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд.

II.Когато в резултат на тези действия има претърпени вреди - Граждански иск срещу нарушителя.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова