Право на разглеждане и решаване на делото в разумен срок

razumenrok

Правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок е съществен елемент на концепцията за справедлив съдебен процес. 

В Закона са съдебната власт е предвидена процедура, чрез която гражданите и юридическите лица могат да подадат заявление срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делата в разумен срок.

Право да подават заявление имат:

  • страни по приключени граждански, административни и наказателни производства;
  • обвиняеми, пострадали или ощетени юридически лица по прекратени досъдебни производства.

Към заявлението се прилага и Декларация по чл.60 б, ал.2 от ЗСВ, че не е предявено друго искане за обезщетение за същото нарушение и  че обезщетение не е изплатено по друг ред.

Срок за подаване на заявлението: 6 /шест/ месечен срок от приключване на съответното производство.Такси не се дължат.

Процедурата за разглеждане на завлението: Проверката се извършва от Инспектората към Висшия съдебен съвет / срок за проверка - 4 месеца от датата на подаденото заявление/.Резултатите от проверката се описват в  констативен протокол. Така изготвен констативният протокол заедно с постъпилото заявление се изпраща на министъра на правосъдието.

Когато се констатира нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, министъра на правосъдието или оправомощено от него лице определя размер на обезщетението.Обезщетението се изплаща въз основа на сключено споразумение. Максималният размер на обезщетението предвидено по реда на тази процедура  е 10 000/десет хиляди/лева. Лицата получили обезщетение по тази процедура, не могат да търсят обезщетение на същото основание по съдебен ред.