Връчване на призовки и съдебни книжа

prizovkaДействията по призоваването и връчването на съдебни книжа са насочени към защита на правата на лицата, участващи в съдебните производства. Тези процедури обезпечават правото на страните по делата да бъдат информирани за действията на съда и насрочените съдебни заседания.

Обикновено призовките се връчват на посочените в тях лица няколко седмици предварително. Има случаи, когато призоваването се извършва и в по-кратки срокове, но при всички положения трябва да се спазват посочените в процесуалните закони разпоредби, отнасящи се до тази процедура (за страните по делата призоваването се извършва най- късно една седмица преди заседанието). Предварителното връчване на призовките дава възможност на гражданите и юридическите лица да се подготвят за насрочените съдебни заседания и да упражнят правата си в рамките на съдебните процедури.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРИЗОВКАТА

 • съдът, който я издава;
 • номерът на делото и годината на образуването му;
 • името и адресът на призованото лице;
 • качеството, в което лицето е призовано;
 • мястото, датата и часът на заседанието;
 • последиците от неявяването.

КАК СЕ ВРЪЧВАТ ПРИЗОВКИТЕ?
Призовките се връчват от съдебни служители, работещи в служба „Връчване на призовки и съдебни книжа". В определени от закона случаи връчването на призовки и съдебни книжа, може да бъде извършено чрез службите на Министерство на вътрешните работи или Министерство на правосъдието, чрез общината или кметството по местоживеене на адресата. Възможно е връчването да се осъществи чрез работодателя, а също така по пощата или чрез куриерска служба с препоръчана пратка с обратна разписка. В случаите, когато е необходима експедитивност законът позволява призоваването да се извърши по телефона или чрез
факс, което се отразява от съдебните служители по надлежен начин.
Гражданският процесуален кодекс урежда и процедурите по връчването на съдебни документи чрез залепване на уведомление на адреса на получателя и чрез публично обявление в Държавен вестник. Първата процедура се прилага, когато даден ответник не може да бъде намерен на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението. В уведомлението се посочва, че книжата са оставени в канцеларията на съда (съответното в общината), както и че те могат да бъдат получени там в двуседмичен срок от залепване на уведомлението. Съобщението се смята за връчено с изтичането на срока за получаването му от канцеларията на съда или общината.
Връчването чрез публично обявление в Държавен вестник се прилага, когато ответникът няма регистриран постоянен или настоящ адрес, като публикацията следва да бъде направена най-малко един месец преди заседанието. И в двата случая при неявяване на призованата стран
а съдът й назначава особен представител.

КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИ ПРИЗОВКИТЕ?
Призовките може да бъдат адресирани до ищец, ответник, тъжител, жалбоподател, трета заинтересована страна, подсъдим(обвиняем), вещо лице или свидетел. Освен на изброените, законът позволява съдебните документи да се връчват и на други лица:

 •  на посочени по делото съдебен адресат или пълномощник(по граждански дела);
 •  на защитник или повереник на страна в наказателен процес;
 •  на пълнолетен член от семействотона призования;
 •  на съсед, съквартирант или друго лице(упоменато в Наказателно процесуалния кодекс и Гражданския процесуален кодекс), което поеме задължение да предаде призовката на адресата.

Връчването се удостоверява с подписа и имената на връчителя, както и посочване на лицето - получател.
Предвидена е и процедура за оформяне на отказ за получаването.

КАКВО ОЩЕ МОЖЕ ДА ВИ ВРЪЧИ ПРИЗОВКАРЯ?
Когато сте страна в граждански спор или наказателно производство, освен призовка съдебният служител може да Ви връчи и препис от документ по дело:

 •  по наказателни дела - преписи от обвинителен акт,тъжба, въззивна жалба или протест;
 •  по граждански дела - преписи от искова молба, от постъпил отговор на ответната страна, от въззивна жалба и др.;
 •  съобщение с указания на съда (например с указания за отстраняване на нередовности в депозирана искова молба);
 • съобщение за обявен съдебен акт.


Отказа да се приемат съдебните призовки и други книжа на практика води до увреждане на Вашите права. От една страна, съществува законова възможност производството да се проведе във Ваше отсъствие, като в този случай при постановяване на своето решение съдът не би могъл да вземе предвид становището Ви в спора. От друга страна, когато присъствието Ви в съдебната зала е наложително, спрямо Вас могат да бъдат наложени принудителни мерки.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

 •  Когато сте страна по граждански спор и живеете или заминете за повече от един месец в чужбина, в случай, че нямате пълномощник по делото в Република България, сте длъжни да посочите лице - съдебен адресат, в седалището на съда, на което да се връчват съобщенията.
 •  Когато сте страна по граждански спор и отсъствате повече от един месец от адреса, който сте съобщили по делото или на който веднъж Ви е връчено съобщение, сте длъжни да уведомите съда за новия си адрес.
 •  При неизпълнение на посочените по-горе задължения всички съобщения се прилагат към делото и се смятат за редовно връчени.
 •  Когато се явите в съда като свидетел по дадено дело, но разглеждането на същото се отложи без да сте разпитани, трябва да запомните датата и началния час на следващото съдебно заседание, тъй като няма да получите друга призовка и съда ще счете че сте редовно призован за следващото съдебно заседание.

Настоящата статия има за цел да Ви информира за основни моменти от процедурата на връчване на съдебни призовки и книжа и не представлява правен съвет.

адвокат Станислава Стоянова