• zashtita-prava
  • sofiiski-gradski-sud
  • advokati
  • Търси и защити правата си. Защита и съдействие за реализирането на Вашите права в съответствие със закона.

  • Процесуално представителство по наказателни, граждански и административни дела

  • Консултиране по въпроси, свързани с практикуваните правни отрасли

Съвместно упражняване на родителските права

divorce111

Възможно ли е съда да утвърди споразумение, съгласно което родителските права да се упражняват съвместно и от двамата родители? Пробив в тълкуването и правоприлагането в областта на семейното право и конкретно родителските права, и следва да бъде приветствано е тълкувателно решение на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд. Съгласно същото:"При прекратяването на брака чрез развод, ако между родителите е налице съгласие относно отглеждането на децата, ще се постигне споразумение, което ще се утвърди от съда при решаване на въпросите по отглеждането и възпитанието на децата в техен интерес, и в случай,че е постигнато съгласие как ще се упражняват родителските права, едопустимо съвместното им упражняване. " Вложеният в чл. 59, ал. 1 и 2 СК смисъл е родителите да бъдат мотивирани да съгласуват отношенията си във връзка с децата, без тази съгласуваност да се поставя в зависимост от отношенията помежду им като бивши съпрузи. При прекратяване на брака чрез развод законът дава приоритет на постигането на съгласие между родителите по въпросите, свързани с отглеждането и възпитанието на децата и в частност – по упражняването на родителските права, като проявление на основополагащия принцип, изведен в чл. 18 от Конвенцията за правата на детето, за носене от двамата родители на обща отговорност за отглеждането и развитието на детето. Важно: Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя. адвокат Станислава Стоянова


Полезна информация