Цени

  В писмен договор за правна защита и съдействие, между адвокат и клиент се определят правомощията и  размерът на адвокатското възнаграждение. Размерът на адвокатското възнаграждение трябва да бъде справедлив, обоснован, в зависимост от правната сложност на конкретния казус.  

Цени на правни услуги:

 • за консултиране, относно процедура  без участието на адвоката в нея - 40 /четиредесет/лв.;
 • Проучване на изпълнително дело с даване на мнение - 100 /сто/лв.;
 • Проучване на гражданско дело с даване на мнение - 100 /сто/лв.

Адвокатски хонорари по граждански и административни дела за една инстанция:

 • Развод по взаимно съгласие - 400 /четиристотин/лв.;
 • Развод по исков ред -  600 /шестстотин/ лв.;
 • Бащинство и оспорване на бащинство - 600 лв.

За защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 • при интерес до 1000 лв. - 300 лв.;
 • при интерес от 1000 до 5000 лв. - 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 5000 до 10 000 лв. - 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
 • при интерес над 10 000 лв.  - 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.

За защита по изпълнително дело възнаграждението е:

 • за образуване на изпълнително дело - 200 лв.;
 • за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в "дела с определен интерес".

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие, адвокатското възнаграждение е 500.00/петстотин/лв.

Възнаграждението за защита в досъдебното производство :

 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 400 лв.;
 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода - 500 лв.;
 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода - 800 лв.;
 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода - 1500 лв.;
 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание над 15 години лишаване от свобода - 2000 лв.;
 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание доживотен затвор - 3000 лв.;
 • при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 400 лв.;
 • проучване на дело без участие в наказателното производство - 300 лв.

 

 За защита на подсъдимия:

 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 400 лв.;
 • до 5 години лишаване от свобода - 500 лв.;
 • до 10 години лишаване от свобода - 800 лв.;
 • при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 400 лв.;

Възнагражденията са съобразени с  Наредба №1 от 9 юли 2004г. за минималните адвокатски възнаграждения, издадена от Висшия Адвокатски Съвет (Обн. ДВ. бр.64от 23 Юли 2004г.,изм. ДВ. бр.2от 9 Януари 2009г.,изм. ДВ. бр.43от 8 Юни 2010г.,изм. и доп. ДВ. бр.28от 28 Март 2014г.,изм. ДВ. бр.10от 5 Февруари 2016г.,изм. и доп. ДВ. бр.84от 25 Октомври 2016г.)