Цени

  В писмен договор за правна защита и съдействие, между адвокат и клиент се определят правомощията и  размерът на адвокатското възнаграждение. Размерът на адвокатското възнаграждение трябва да бъде справедлив, обоснован, в зависимост от правната сложност на конкретния казус.

 

Цени на правни услуги:

 • Консултация с продължителност до половин час 60 /шестдесет/лв. В случай, че след проведената консултация се подпише Договор за правна защита и съдействие по конкретния казус,  консултацията е БЕЗПЛАТНА.
 • Проучване по гражданско или изпълнително дело с даване на мнение - 450 /четиристотин и петдесет/лв.;

Адвокатски хонорари по граждански и административни дела за една инстанция:

 • Развод по взаимно съгласие - 800 /осемстотин/лв.; 
 • Развод по исков ред  -  1200 /хиляда и двеста/ лв.;
 • Бащинство и оспорване на бащинство - 1200 /хиляда и двеста/лв.

За защита по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

 • при интерес до 1000 лв. - 400 лв.;
 • при интерес от 1000 лв. до 10 000 лв. - 400 лв. + 10 % за горницата над 1000 лв.;
 • при интерес от 10 000 лв.  до 25 000 лв. - 1300 лв. + 9% за горницата над 10 000 лв.;
 • при интерес от 25 000 лв. до 100 000 лв. - 2650 лв. + 8 % за горницата над 25 000 лв.

За защита по изпълнително дело възнаграждението е:

 • за образуване на изпълнително дело - 200 лв.;
 • за водене на изпълнително дело и извършване на действия с цел удовлетворяване на парични вземания - 1/2 от съответните възнаграждения, посочени в "дела с определен интерес".

За процесуално представителство, защита и съдействие в производства по Закона за домашното насилие, адвокатското възнаграждение е 700.00/седемстотин/лв.

Възнаграждението за защита в досъдебното производство :

 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 600 лв.;
 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода - 1000 лв.;
 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода - 1500 лв.;
 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода - 2250 лв.;
 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание над 15 години лишаване от свобода - 3000 лв.;
 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание доживотен затвор - 6000 лв.;
 • при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 800 лв.;
 • проучване на дело без участие в наказателното производство - 500 лв.

 

 За защита на подсъдимия:

 • по дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба - 600 лв.;
 • до 5 години лишаване от свобода - 1000 лв.;
 • до 10 години лишаване от свобода - 1500 лв.;
 • при споразумение, ако адвокатът не е участвал в наказателното производство - 800 лв.;

Възнагражденията са съобразени с  Наредба №1 от 9 юли 2004г. за минималните адвокатски възнаграждения, издадена от Висшия Адвокатски Съвет (Обн. ДВ. бр.64от 23 Юли 2004г.,изм. ДВ. бр.2от 9 Януари 2009г.,изм. ДВ. бр.43от 8 Юни 2010г.,изм. и доп. ДВ. бр.28от 28 Март 2014г.,изм. ДВ. бр.10от 5 Февруари 2016г.,изм. и доп. ДВ. бр.84от 25 Октомври 2016г.,изм. и доп. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2022г. ) 

Важно: Размера на  горепосочените адвокатски възнаграждения може да бъде определен и под този минимум, като адвоката вземе предвид дали лицето нуждаещо се от правна защита и съдействие е материално затруднено.