Споделено родителство

 

Възможно ли е съда да утвърди споразумение, съгласно което родителските права да се упражняват съвместно и от двамата родители?

Възможно е:

Пробив в тълкуването и правоприлагането в областта на семейното право и конкретно родителските права, и следва да бъде приветствано е тълкувателно решение на ВКС, съгласно което:"При прекратяването на брака чрез развод, ако между родителите е налице съгласие относно отглеждането на децата, ще се постигне споразумение, което ще се утвърди от съда при решаване на въпросите по отглеждането и възпитанието на децата в техен интерес, и в случай,че е постигнато съгласие как ще се упражняват родителските права, едопустимо съвместното им упражняване. " Вложеният в чл. 59, ал. 1 и 2 СК смисъл е родителите да бъдат мотивирани да съгласуват отношенията си във връзка с децата, без тази съгласуваност да се поставя в зависимост от отношенията помежду им като бивши съпрузи. При прекратяване на брака чрез развод законът дава приоритет на постигането на съгласие между родителите по въпросите, свързани с отглеждането и възпитанието на децата и в частност – по упражняването на родителските права, като проявление на основополагащия принцип, изведен в чл. 18 от Конвенцията за правата на детето, за носене от двамата родители на обща отговорност за отглеждането и развитието на детето.

Важно: Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

Ако Ви предстои дело за родителски права или вече е образувано такова - няма пречка да Ви съдействам за изготвяне на споразумение уреждащо споделено родителство, както и процесуално представителство по делото.

Не се колебайте да се свържете с мен.

адвокат Станислава Стоянова - тел. за контакт: 0893668802; 0888806469