Родителски права - промяна на режима

родителски права след развод

- Кой и кога може да предяви съдебна претенция за това?

Съгласно действащото законодателство и съдебна практика при развод /по взаимно съгласие /, съпрузите по общо съгласие решават въпросите относно отглеждането и възпитанието на ненавършилите пълнолетие деца от брака или  съдът служебно постановява /при развод по исков ред/при кого от родителите да живеят децата, на кого от тях се предоставя упражняването на родителските права.

Родителят, на когото не са предоставени родителските права има право да поддържа лични отношения с детето/децата,  определени в бракоразводното решение, има възможност както да  упражнява възпитателно въздействие , така и  да следи за възпитанието на детето/децата, както и начина  по-който другият родител упражнява поверените му функции.

Възниква въпроса: Кога родителят на когото не се предоставени за упражняване родителските права, има правна възможност да иска от съда  промяна на режима на родителски права ?

Отговор: Ако обстоятелствата при които са предоставени за упражняване родителските права се изменят.

С други думи:

  • възпитателските качества на родителят и полаганите до момента грижи и отношение към детето/децата рязко са се влошили;
  • привързаността на детето/децата към него e видимо намаляла;
  • материалните възможности са крайно недостатъчни за задоволяване на нуждите на детето/децата ;
  • промяна на местоживеенето на детето/децата по изрично негово/тяхно желание.

При наличие на горепосочените обстоятелства, родителят на когото не се предоставени за упражняване родителските права, има правна възможност да иска от съда  промяна на режима на родителски права .

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

 

адвокат Станислава Стоянова