Увеличаване размера на издръжка на дете /непълнолетно лице/

издръжка

Съгласно българското действащо законодателство:"Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето“.

Когато упражняването на родителските права на детето са предоставени за упражняване от единия родител, то другия е длъжен да заплаща издръжка в определяния от съда размер.  В Семейния Кодекс  е определен и минимален размер на издръжка, а именно „една четвърт от минималната работна заплата“ . Към настоящия момент минималния размер на издръжка на едно дете е в размер на 177.50/сто седемдесет и седем и петдесет/лева.

Важно е да знаете, че ако размера на присъдената издръжка на Вашето дете е под този размер, то имате право да поискате от съда да увеличи размера на присъдената издръжка. Друга законова предпоставка за образуване и водене на дело за увеличаване на вече присъдена издръжка е  увеличаване на нуждите на детето като например: посещаване на извънкласни занимяния, за които ежемесечно се заплащат такси и/или се появат други специфични нужди.

Съдебното производство следва да се инициира  по молба на заинтересованата страна, а именно : детето чрез неговия законен представител /родителя на когото е поверено упражняването на родителските права/ и се води срещу родителя, който дължи издръжка.

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет.  Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

 

За детайлна консултация по Вашия конкретен казус,както и за образуване и водене на дело за увеличаване на размера на издръжка не се колебайте да се свържете с мен адвокат Станислава Стоянова.

Тел. за контакт: 0893668802; 0888806469