Наказателно дело от частен характер

 

chasten tujitel
Определена категория престъпления не се преследват по общия ред /от прокурор/, а се разглеждат от съда само ако пострадалият е подал  частна тъжба. С предявяването й  в съда се образува наказателно дело от частен характер, а подалото я лице се нарича частен тъжител. Такива престъпления например са: обидата и клеветата, леката телесна повреда, кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини и т.н. Образуването на наказателното производство  зависи от  волята на пострадалия.
Тъжбата задължително трябва да е писмена, с данни за подателя и за този, срещу когото се подава. В нея следва да се опишат обстоятелствата и правното основание /за кое конкретно престъпление от НК/. Подава се в компетентния  съд с препис от нея и писмените доказателства и за подсъдимия. Дължи се и държавна такса.
Тъжбата трябва да бъде подадена в шестмесечен срок от деня, когато пострадалият е узнал за извършване на престъплението, или от деня, в който пострадалият е получил съобщение за прекратяване на досъдебното производство, на основание че престъплението се преследва по тъжба на пострадалия. 
Заедно с частната тъжба и в рамките на наказателното производство може да се предяви и граждански иск /като средство за обезщетяване на вредите/.Искът се насочва срещу подсъдимия и се излагат характера на вредите и размера на исканото обезщетение, както и  да се претендират и лихви , чийто начален момент е датата на извършване на престъплението. Граждански иск може да се предяви и след образуването на съдебното производство, но преди да е започнало съдебното следствие. 
С предявяването на гражданския иска и в случай, че съдът го допусне за разглеждане, частният тъжител се конституира и в качеството си на граждански ищец в наказателното дело, който има право да участва в него, да представя доказателства, да обжалва актовете на съда и др. В присъдата си съдът се произнася и по предявения по надлежния ред граждански иск.

Съгласно Наказателно процесуален кодекс /НПК/, пострадал от престъпление е лице, което е претърпяло имуществени или неимуществени вреди от престъпление.

Важно: Вредите трябва да са пряк и непосредствен резултат от конкретното престъпление.

Имуществени вреди са тези, при които са засегнати материални интереси /напр. ,  стойността на откраднатите вещи, средствата за лечение на телесна повреда/. 

Неимуществените вреди са налице при накърняване на живот, здраве, добро име. Такива са физически болки на пострадалия в резултат на нараняването, душевни страдания /скръб и мъка/ в резултат на посегателство, увреждане на честта и достойнството и др. 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

адвокат Станислава Стоянова