Установяване на произход от баща

proizhod ot bashta
Материята, свързана с произхода от баща е от изключителна важност за личността на детето, за неговия гражданскоправен статус, пораждането на родствени връзки, образуването на бащиното и фамилното му име.
Способите за установяване произход от бащата могат да се разделят на съдебни и извънсъдебни. Несъдебните са припознаването и презумпцията за бащинството.
Искове за произход: Предпоставките за предявяването им са три:
  • детето трябва да е родено / тъй като е недопустимо да се установява произход на човешки ембрион, защото той не е правен субект/;
  • да е налице установен произход от майката и
  • да е налице неустановен произход от бащата.  

Също така са регламентирани преклузивни срокове за предявяване на исковете за произход, както и ограничена легитимация на лицата, които могат да бъдат страни по тях. 
Съгласно чл. 69, изр.1, предл.1 СК, майката на детето може да предяви иска за дирене на бащинство в 3-год. преклузивен срок от раждането.
Процесуална легитимация на детето да търси бащинство е уредена в разпоредбата на чл. 69, изр.1, предл.2 СК,
като преклузивният срок, който е посочен там, е 3-години от навършване на пълнолетие.
Предмет на доказване по иска е, че майката е заченала детето от мъжа, сочен за баща. Затова трябва да се установи на първо място вероятния период на зачеване и наличието на съответните връзки между майката и ответника през този период. Това се установява с помощта на гинекологична и други съдебномедицински експертизи, с гласни доказателствени средства и други допустими от ГПК доказателствени средства. На следващо място трябва да се установи биологичната съвместимост между детето и претендираният баща чрез назначаване на медицински експертизи и изслушване на вещи лица (ДНК,кръвногрупови, хромозомни,антропологични).
При уважаване на иска, съдът служебно постановява при кого от родителите да живее детето, определя мерките за упражняване на родителски права, режима на лични отношения между детето и родителя, както и размера на неговата издръжка.  
Бащата няма активна процесуална легитимация да води иск по чл. 69 СК. За него остава  правната възможност да припознае детето, което се извършва по съответния административен ред – подаване на заявление лично или чрез управителя на  лечебното заведение, в което е родено детето, или чрез декларация с нотариално заверен подпис, адресирани до длъжностното лице по гражданско състояние.
 
Предлагам експертно правно съдействие и защита по дела за установяване на произход от баща, изразяващи се в консултации, изготвяне на необходимите документи, процесуално представителство пред съда.
 
Тел. за котакт: 0888 806 469;  0893 668 802
адвокат Станислава Стоянова