Съдебна реабилитация

reabilitaciaРеабилитацията заличава осъждането и отменя последиците, които законите свързват със самото осъждане. С други думи: лицето, което е реабилитирано, се третира по-нататък като „неосъждано".

Реабилитацията настъпва:

  • по право;
  • по съдебен ред.

Реабилитация по право е възможна в случаи, свързани с условно осъждане, по-леки престъпления и престъпления, извършени от непълнолетни.

Когато реабилитация не може да настъпи по право, но наказанието е изтърпяно и в случаите когато има такива, причинените вреди са обезщетени, а наложените глоби – платени, съдът може да постанови реабилитация. В тези случаи, съдът прави конкретна преценка относно цялостното поведение на дееца и трябва да се убеди, че той действително се е поправил и заслужава да бъде третиран като „неосъждан”.

Необходимо е да се подаде молба за реабилитация пред компетентния съд ведно с препис от присъдата; Доказателства, че са налице всички условия, които законът изисква; Вносна бележка на платена държавна такса.

Молбата се разглежда от съда в съдебно заседание, на което призовава молителя. В заседанието участва и прокурор.

Съдът се произнася с определение, с което:

  • Реабилитира лицето като заличава осъждането и отменя последиците, които законите свързват със самото осъждане;
  • Отхвърля молбата за реабилитация.

Определението подлежи на обжалване пред горестоящ съд в 7-дневен срок от постановяването му.

Когато молбата за реабилитация бъде отхвърлена, нова молба може да се подаде не по-рано от една година след постановяване на определението.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова