Отказ от наследство

otkazОтказът от наследство представлява едностранно волеизявление на наследник с цел да бъде прекратено правото му на наследяване.

Когато задълженията на наследодателя надхвърлят значително стойността на имуществото, което е оставил в наследство / например: задължения към държавата, към общини, към юридически или физически лица/, отказът от наследство е логичен и разумен акт.

Процедура: съгласно Закона за наследството,  с писмено заявление до районния съд, в района на който е открито наследството.   В заявлението ясно и недвусмислено следва да се заяви, че наследникът се отказва от оставеното от наследодателя наследство.За да се направи отказ, наследникът не трябва преди това да е приемал наследството по какъвто и да е начин – изрично или мълчаливо, например: да плаща данъци на имущество от наследствената маса, да декларира  наследството, да погаси задължения на наследодателя и т.н. В тези случаи ще се приеме, че той е приел наследството и отказът му става недействителен.

Не е необходимо съгласието на останалите наследници, за да е валиден отказът, на който и да е от тях. В същото време частта на този, който се е отрекъл от наследството, уголемява дяловете на останалите наследници.

Отказът от наследството се вписва в особена за това книга,след като се разгледа от съдия. Отказалият се от наследство получава  Удостоверението за отказ от наследство.

Важно:Веднъж направен отказът от наследство не може да се отменя. Наследникът губи правата си върху имуществото на наследодателя си, но се освобождава и от всички негативи на наследството.

 Няма предвиден в закона срок за отказа от наследство, но следва да се съобрази, че отказ от наследство е възможен, само ако наследникът вече не го е приел – изрично или чрез конклудентни действия.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

Предлагам правно съдействие по тази съдебна процедура-Отказ от наследство, изразяващо се в консултации, изготвяне на необходимите документи, процесуално представителство пред съда.

Тел. за контакт: 0893668802; 0888806469

адвокат Станислава Стоянова