Домашно насилие - Правна защита

stopnasilie Жертва на домашно насилие може да бъде както жена,така и мъж, български гражданин или чужденец, пълнолетно или непълнолетно лице. Актът на домашно насилие е вид противоправно деяние като последици от него могат да имат различен характер. С оглед степента на увреждане на пострадалия се прилагат и различни правни средства за защита,например образуване на наказателно производство, ако деянието съставлява престъпление.

Поняте за домашно насилие

Домашно насилие е всяко действие, което представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство или в интимна връзка.

Процедурата по защита срещу домашното насилие

Компетентен да разгледа делото е районният съд по настоящия
адрес на пострадалото лице. Началото на производството се поставя с писмена молба, подадена в срок  от 3 /три/ месеца и започва да тече от момента на извършване акта на насилие. 

Cъc ЗИД ЗЗДH, ДB, бp. 66/01.08.2023 г., зaĸoнoдaтeлят измeни пpeĸлyзивния cpoĸ зa пoдaвaнe нa мoлбa зa зaщитa oт дoмaшнo нacилиe. Πpeди измeнeниeтo чл. 10, aл. 1 дaвaшe eдин мeceц нa пocтpaдaлoтo лицe, зa дa ceзиpa cъдa. Ceгa cpoĸът e yвeличeн нa „тpи мeceцa oт aĸтa нa дoмaшнo нacилиe, ocвeн aĸo тoвa e oбeĸтивнo нeвъзмoжнo, нo нe пo-ĸъcнo oт 6 мeceцa.“ Bиднo e, чe cpoĸът e yтpoeн, c възмoжнocт ceзиpaният cъд дa пpeцeни, чe и пo-ĸъcнo пoдaдeнa мoлбa: дo 6 мeceцa e дoпycтимa, aĸo e билo oбeĸтивнo нeвъзмoжнo пoдaвaнeтo нa мoлбaтa. 

Такава молба може да подаде лице, което е навършило 14 години; брат, сестра или родител на пострадалото лице; настойник или попечител на пострадалото лице, както и директора на дирекция "Социално подпомагане", когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания. Когато пострадалото лице не може да се защити поради безпомощно състояние или зависимост от извършителя, производството може да се образува и по искане на прокурора.

След този срок лицето губи правото си да търси образуване на производство за защита на това основание. Молбата трябва да  е писмена и да  съдържа:

  • имената, адреса и единния граждански номер на молителя, адреса на дирекция "Социално подпомагане"; в случай че пострадалото лице не може или не желае да разкрие постоянния или настоящия си адрес, то може да посочи друг адрес;
  • имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да бъде призован, включително телефон и факс;
  • данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя;
  • подпис

Към молбата се прилага и декларация от молителя за извършеното насилие. Хубаво е да има и свидетел – съсед, роднина, приятел, колега. Доказателство е и медицинско свидетелство, ако акта на насилие е бил физически или сексуален. Важно е да знаете, че съгласно чл.4, ал.3 от Закона за защита от домашно насилие, по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие. Доказателство са също и протоколите, докладите и други актове, издадени от дирекциите "Социално подпомагане", от лекари, както и от психолози, консултирали пострадалото лице; протоколи или други документи от МВР, свидетелстващи за извършено домашно насилие. Съдът по искане на молителя служебно изисква за извършителя справка за съдимост, справка за наложени мерки по този закон и удостоверение дали се води на психиатричен отчет.

Когато молбата или искането съдържа данни за пряка и непосредствена последваща опасност за живота или здравето на пострадалото лице, районният съд в закрито заседание без призоваване на страните издава заповед за незабавна защита в срок до 24 часа от получаването на молбата или искането.Заповедта за незабавна защита има действие до издаването на заповедта за защита или на отказа на съда.Заповедта за защита подлежи на незабавно изпълнение.

Законът предвижда в деня на постъпване на молбата съдът да насрочи открито съдебно заседание в срок не по-късно от 30дни. Съдът се произнася с решение в открито заседание.

При уважаване на молбата или на искането съдът издава заповед за защита,с която налага една или повече мерки за защита: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми.

Решението и заповедта се връчват на страните. Решението може да се обжалва пред окръжния съд в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез съда,постановил решението, с препис за другата страна.Към жалбата може да се приложат и нови доказателства. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.Окръжният съд разглежда жалбата в 14- дневен срок в открито заседание с призоваване на страните и се произнася с решение по същество,с което оставя в сила, отменя или изменя обжалваното решение. Когато изменя заповедта, съдът издава нова заповед. Решението на окръжния съд е окончателно. При неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и уведомява незабавно органите на прокуратурата.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

Предлагам експертно правно съдействие и защита по дела за домашно насилие, изразяващи се в консултации, изготвяне на необходимите документи, процесуално представителство пред съда.

Не се колебайте да се свържете с мен!

 Тел: 0893668802; 0888806469

адвокат Станислава Стоянова