Ограничаване / Лишаване от родителски права

lihavane ot roditelski pravaРодител може да бъде лишен от родителски права - когато самото му поведение представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето, както и когато БЕЗ ОСНОВАТЕЛНА ПРИЧИНА трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка. И не само трайно не полага грижи за детето, но и не търси контакт и не участва по какъвто и да е начин в живота му. Няма нито финансов, нито морален или емоционален принос в развитието и възпитанието на детето и изцяло е пренебрегнал родителските си задължения.

 Ограничаването на родителските права е процедура задължително преминаваща през съдебната система. Последната действа или служебно ( по подаден сигнал или доклад на социалните служби), или при подаване на иск от другия родител или прокурор. Съдебната институция "взема съответни мерки в интерес на детето, като при нужда го настанява в подходящо място".

Ограничаването на родителските права е  мярка срещу виновното поведение на родителя. Такива мерки се предприемат и в случаите на продължителна физическа или душевна болест на родителя или при други обективни обстоятелства, които му пречат да упражнява родителските права.

Лишаване от родителски права. Основанията за това са следните:

  • При особено тежки случаи, които са основание за ограничаване на родителските права.
  • Когато родителя без основателна причина трайно не полага грижи за детето и не му дава издръжка.

Процедурата по лишаване от родителските права се осъществява по съдебен ред, пред съответния районен съд, по искане на другия родител или на прокурора или дирекция „Социално подпомагане", по настоящ адрес на детето. По делото се изслушват заключенията на прокурор и представител на дирекция „Социално подпомагане". Призовава се и родителят, чието лишаване от родителски права се иска. Съдът се произнася с определение, с което се определят и подходящи повременни мерки в интерес на детето. Това определение не подлежи на обжалване, но може да се измени от съда. При ограничаване на родителски права, както и при лишаване на родителски права, съдът определя издръжка на детето, ако не е била присъдена такава и определя мерки на лични контакти между родителя и детето. При изменение на обстоятелствата, съдът може да измени взетите от него мерки.

Лишаване от родителски права - последици:

  • изказване на съгласие при процедура по осиновяване, като родителят има единствено право на мнение;
  • ако е посочен като виновен, няма право на издръжка според Чл. 91;
  • лишения от права родител няма право да осинови друго дете, да бъде настойник или попечител.
  • вписване на решението за лишаване от права в регистъра за населението в съответната община.

Важно: Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

адвокат Станислава Стоянова