Покана за доброволно изпълнение - способи за защита на Длъжника

              gpk

  Връчването на покана за доброволно изпълнение е онзи момент, в който длъжникът разбира, че срещу него е образувано дело при частен или държавен съдебен изпълнител. Това означава, че кредитора /например: Софийска вода;банка и др./ по силата на влязло в сила съдебно решение се е снабдил с Изпълнителен лист, въз основа на който е образувано изпълнително производство.


С поканата за доброволно изпълнение се дава 14 дневен срок, в който длъжникът да изплати доброволно дълга си. Важно е да се знае, че с връчването на поканата за доброволно изпълнение започва да тече и друг по-кратък срок, а именно 7 дни, в които длъжникът има право да обжалва разноските, които са му начислени /например прекомерно завишени/от съдия изпълнителят. Тогава се подава жалба до съответния окръжен съд чрез съдия изпълнителят.
Има и случаи при които, кредитора /например:Софийска вода;Топлофикация , банка или др./ чрез Заповедното производство се е снабдил със Заповед за изпълнение на парично задължение.   Тук е Важно да се прецени: Има ли погасен по давност период от време ?
В случай, че има погасен по давност период от време , се подава възражение в 14 дневен срок от получаване на Заповедта за изпълнение. Възражението е по образец и не е задължително да бъде мотивирано. Съдът ще даде едномесечен срок на заявителя / Софийска вода;Топлофикация; Елекроразпределително дружество/ да заведе искова молба до съда и да потвърди вземането си с влязло в сила съдебно решение.
В случай че няма погесен по давност период от време, по-добре е да НЕ се подава възражение, защото това би оскъпило още повече дълга. При такава ситуация е препоръчително :
• Да се плати в двуседмичен срок и да се представят доказателства за това по делото, по което е издадена заповедта;
• Когато няма възможност да се плати цялата сума, е необходимо да се отиде в съответнотото дружество за битови услуги, банка и т.н. и да са подаде молба за изготвяне на индивидуален план за отсрочване или разсрочване плащането на дължимата сума.
ИЗВЪНРЕДЕН СПОСОБ ЗА ЗАЩИТА НА ДЛЪЖНИКА:
В едномесечен срок от узнаването за издадената Заповедта за изпълнение, длъжника има възможност да подаде възражение до въззивния съд. Основанията за това са изчерпателно изброени в чл.423, ал.1 ГПК, а именно:
1. заповедта за изпълнение не му е била връчена надлежно;
2. заповедта за изпълнение не му е била връчена лично и в деня на връчването той не е имал обичайно местопребиваване на територията на Република България;
3. длъжникът не е могъл да узнае своевременно за връчването поради особени непредвидени обстоятелства;
4. длъжникът не е могъл да подаде възражението си поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могъл да преодолее.

Казусите са различни и съответно защитата при всеки отделен случай е различен, поради което моят съвет е своевременно да се търси правна помощ.

адвокат Станислава Стоянова