Отпадане на стари задължения поради погасителна давност

Имате стари дългове или сте наследилите стари задължения за употребена, но незаплатена  услуга , и към Вас има претенции за заплащането ?

Поради тежка икономическа ситуация, се случва да не се погаси задължение или наследи дълг за употребена, но незаплатена услуга години назад /например: потребени услуги от Топлофикация, Софийска вода, както и за други комунални услуги/.
В такъв слачай, към Вас се обръща неудовлетворения кредитор с претенции за заплащане на натрупанити в годините задължения. Най - често чрез писма и/или съобщения към фактури в които е описан периода и размера на задължението.
Обърнете внимание на претендирания период. За Три години назад дългът е дължим, а за останалия период има законова възможност дългът да отпадне поради погасителна давност. Но, за погасителна давност съдът НЕ следи служебно, а Длъжникът е този, който трябва да се позове на погасителна давност пред компетентният съд.
Когато сте в такава ситуация, е важно да знаете следното: Текущите сметки заплащайте по банков път с изрично посочване на периода , в противен случай ще се погасява най - стария по време дълг. Платеното по едно такова вземане не подлежи на връщане .
Когато има повече от три годишно натрупано назад във времето задължение, имате възможност да подадете искова молба до съда, с която да се позовете на погасителна давност. При редовно подадена искова молба и заплатена държавна такса, компетентният съд изпраща препис от така подадената искова молба до ответната страна.В едномесечен срок от получаването на преписа на исковата молба, ответникът по делото има право на отговор, след което се насрочва съдебно заседание.Призовават се страните, събират се доказателства. Със съдебно решение съдът се произнася относно погасеният по давност период и размер на задължението. След влизането на решението в сила, погасеният по давност дълг НЕ може да се събира по принудителен ред от кредиторът. 

На практика топлофикационното дружество по всевъзможни начини прави опити да събере вземанията си и към момента дава възможност извънсъдебно да се разреши спора, но тъй като казусите са различни , съответно и клаузите в споразумението при всеки отделен случай са различни, поради което  е  необходимо своевременно да се търси правна помощ, за да се защитят адекватно правата и  интересите.

Казусите са различни и съответно защитата при всеки отделен случай е различен, поради което моят съвет е своевременно да се търси правна помощ. Имам практика и мога да Ви бъда полезна. Не се колебайте да се свържете с мен!

Адвокат Станислава Стоянова

Тел. за контакт: 0893668802; 0888806469