Развод по исков ред

razvodiskovred

Съгласно чл. 49 от Семейния Кодекс: развод поради разстройство на брака е процедура, с която се

цели прекратяването на брака поради „дълбоко и непоправимо" разстройство. Процедурата започва с подаване на иск до районния съд по постоянен адрес на ответника. По делото следва да бъдат доказвани фактите, от които се съди за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака, които са основания за развода. Тези факти се преценяват от съда винаги спрямо конкретния случай, всички факти от семейния живот, обосноваващи настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака следва да бъдат посочени и доказани – обикновено чрез свидетелски показания. .Легална дефиниция на „дълбоко и непоправимо разстройство на брака" няма в СК. Касае се за фактическите отношения на конкретните брачни партньори, тяхното лично отношение към брачната връзка и брачните ангажименти. Разглеждат се и исканията относно:

  • Упражняване на родителските права;
  • Личните отношения и издръжката на децата;
  • Ползването на семейното жилище;
  • Издръжката между съпрузите ;
  • Фамилното име.

В първото по делото заседание за разглеждане на делото, страните следва да се яват лично.
Производството по налагане на привременни мерки е част от брачния процес .По молба на някоя от страните съдът може да определи привременни мерки по въпросите за грижата и издръжката на малолетните деца от брака (ако има), ползването на семейното жилище и друго имущество, придобито през време на брака и др. въпроси. Привременните мерки имат сила до постановяване на окончателното решение.
Съгласно нормата на чл. 49, ал.3 от СК, произнасянето по въпросите за вината вече не е служебно, а само ако някой от съпрузите е направил искане за такова произнасяне. В този случай, държавни такси, адвокатски хонорар, експертизи се възлагат на виновния или недобросъвестен съпруг, когато има произнасяне за вината.

 Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

 адвокат Станислава Стоянова