Развод по исков ред

razvodiskovred

Развод по искане само на един от съпрузите е възможен.

Съгласно чл. 49 от Семейния Кодекс: развод поради разстройство на брака е процедура, с която се

цели прекратяването на брака поради „дълбоко и непоправимо" разстройство. Процедурата започва с подаване на иск от единия съпруг до районния съд по постоянен адрес на другия съпруг. По делото следва да бъдат доказвани фактите, от които се съди за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака, които са основания за развода. Тези факти се преценяват от съда винаги спрямо конкретния случай, всички факти от семейния живот, обосноваващи настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака следва да бъдат посочени и доказани – обикновено чрез свидетелски показания. Легална дефиниция на „дълбоко и непоправимо разстройство на брака" няма в СК. Касае се за фактическите отношения на конкретните брачни партньори, тяхното лично отношение към брачната връзка и брачните ангажименти. Разглеждат се и исканията относно:

  • Упражняване на родителските права;
  • Личните отношения и издръжката на децата;
  • Ползването на семейното жилище;
  • Издръжката между съпрузите ;
  • Фамилното име.

В първото по делото заседание за разглеждане на делото, страните следва да се яват лично.
Производството по налагане на привременни мерки е част от брачния процес .По молба на някоя от страните съдът може да определи привременни мерки по въпросите за грижата и издръжката на малолетните деца от брака (ако има), ползването на семейното жилище и друго имущество, придобито през време на брака и др. въпроси. Привременните мерки имат сила до постановяване на окончателното решение.
Съгласно нормата на чл. 49, ал.3 от СК, произнасянето по въпросите за вината не е служебно, а само ако някой от съпрузите е направил искане за такова произнасяне. В този случай, държавни такси, адвокатски хонорар, експертизи се възлагат на виновния или недобросъвестен съпруг, когато има произнасяне за вината.

 Предлагам на Вашето внимание правно обслужване по тази съдебна процедура, изразяваща се в консултации, изготвяне на необходимите документи, процесуално представителство пред съда.

Не се колебайте да се свържете с мен!

Тел: 0893668802; 0888806469

адвокат Станислава Стоянова