Изпълнително дело

Изпълнителен лист е съдебен акт, който удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжника /за предаване на имот, плащане на сума, премахване на незаконна постройка и пр./ и задължава съдебния изпълнител да образува изпълнително производство, в което да се реализира това право.

Давност на изпълнителния лист:

В случай, че изпълнителния лист е издаден въз основа на влязла в сила Заповед за изпълнение на парично задължение , то давността винаги е три годишна. В случай, че изпълнителния лист е издаден въз основа на влязло в сила решение, то давността е пет годишна.


Докато е висящо/образувано и неприключило/ изпълнителното дело, давностен срок по изпълнителния лист не тече.
От момента, в който изпълнителното дело е прекратено поради бездействие на взискателя или поради друга причина, започва да тече давност върху изпълнителния лист .

За погасителна давност  НЕ се следи служебно, а Длъжникът е този, който трябва да се позове на погасителна давност.

Какво следва да се предприеме при наличие на погасен по давност изпълнителен лист?

Закона дава право да защитите своите права и интереси чрез подаване на  иск срещу кредитора пред компетентния съд, с искане за постановяване на съдебно решение, че не дължите сумите, произтичащи от погасения по давонст изпълнителен лист. Когато съда постанови изтеклата погасителна давност на изпълнителния лист в съдебното решение , след влизането му в сила - изпълнителното дело се прекратява.

Ако Ви предстои да образувате изпълнително дело или сте Длъжник по вече образувано такова и Ви е необходимо правно съдействие, не се колебайте да се свържете с мен за защита в пълен обем на Вашите права и законни интереси.

Процесуални действия, с които  мога да Ви бъда полезна:

  • образуване на изпълнително дело въз основа на издаден изпълнителен лист с цел принудително събиране на вземането;

 

  • справка по вече образувано срещу Вас изпълнително дело;

 

  • образуване и водене на съдебно дело за изтекла погасителна давност на изпълнителния лист       /Топлофикация, Софийска вода, мобилен оператор и др./

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Казусите са различни и съответно защитата при всеки отделен случай е различен.

адвокат Станислава Стоянова

тел: 0893668802; 0888806469