Погасен по давност изпълнителен лист - защита

davnost izpalnitelen listИзпълнителен лист е съдебен акт, който удостоверява, че лицето, в чиято полза е издаден, разполага с право на принудително изпълнение за реализиране на своя претенция срещу длъжника /за предаване на имот, плащане на сума, премахване на незаконна постройка и пр./ и задължава съдебния изпълнител да образува изпълнително производство, в което да се реализира това право.
Докато е висящо/образувано и неприключило/ изпълнителното дело, давностен срок по изпълнителния лист не тече.
От момента, в който изпълнителното дело е прекратено поради бездействие на взискателя или поради друга причина, започва да тече давност върху изпълнителния лист - 3 години. С изтичането на този давностен срок задължението по изпълнителния лист се погасява по давност.

За погасителна давност  НЕ се следи служебно, а Длъжникът е този, който трябва да се позове на погасителна давност.

Когато е образувано ново изпълнително дело въз основа на същия изпълнителен лист, закона дава право да защитите своите права и интереси чрез подаване на отрицателен установителен иск срещу кредитора пред компетентния съд, с искане за постановяване на съдебно решение, че не дължите сумите, произтичащи от погасения по давонст изпълнителен лист. Закона дава право да поискате и обезпечение на предявения иск , /например:с обезпечителна мярка - спиране на изпълнението по изпълнително дело/. Когато съда постанови изтеклата погасителна давност на изпълнителния лист в съдебното решение , след влизането му в сила - изпълнителното дело се прекратява.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Казусите са различни и съответно защитата при всеки отделен случай е различен.

адвокат Станислава Стоянова