Възражение - защита на длъжник срещу Топлофикация; Софийиска вода; др.

 

          vuzrajenie

 

   Когато длъжникът получи Заповед за изпълнение на парично задължение е важно  да се прецени:

    Има ли погасен по давност период от време или не ?
    В случай, че има погасен по давност период от време  се подава възражение в едномесечен срок от получаване на Заповедта за изпълнение. Възражението е по образец и не е задължително да бъде мотивирано. Съдът ще даде едномесечен срок на заявителя / "Софийска вода" АД; "Топлофикация - София" ЕАД; др. / да заведе искова молба до съда за установяване на вземането си. В хипотеза, че заявителя не стори това: издадената Заповед за изпълнение на парично задължение се обезсилва служебно от съда. 

    В случай че няма погесен по давност период от време, по-добре е да не се подава възражение, защото това би оскъпило още повече дълга. При такава ситуация е препоръчително :

  • Да се плати в двуседмичен срок и да се представят доказателства за това по делото, по което е издадена заповедта;
  • Когато няма възможност да се плати цялата сума, е необходимо да се отиде в съответнотото дружество за битови услуги, банка и т.н. и да са подаде молба за изготвяне на индивидуален план за отсрочване или разсрочване плащането на дължимата сума.

Времето играе съществена роля в живота ни. В правото то се нарича срок.
Съгласно чл.111 от Закона за задълженията и договорите, с изтичане на тригодишна давност се погасяват:

  •  вземанията за възнаграждение за труд, за които не е предвидена друга давност;
  •  вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор;
  •  вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.

Понятието Погасителна давност: период от време, определен от закона, през който, ако носителят на едно право не го упражнява, то се погасява. В резултат на изтекла погасителна давност се погасява не дългът, а възможността той да бъде събран
принудително.
Понятието Периодични плащания , се характеризира с изпълнение на повтарящи се задължения за предаване на пари или други заместими вещи, имащи единен правопораждащ факт, чиито падеж настъпва през предварително определени интервали от време, а размерите на плащанията са изначално определени или определяеми без да е необходимо периодите да са равни и плащанията да са еднакви/тълкователно решение на ВКС от 2012г.. Такива са помесечните ни задължения като ползватели на услуги от Топлофикация, Софийска вода, Електроразпределителни дружества, както и за други комунални услуги.

Кога задължението е погасено по давност?
С изтичането на 3 годишната погасителна давност се погасява не самото задължение, а възможността на кредитора да го търси по принудителен ред. За погасителната давност обаче съдът не следи служебно, а следва да се направи възражение от страна на длъжника в установените за това срокове. Възражението за изтекла погасителна давност е процесуално право на длъжника.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Казусите са различни и съответно защитата при всеки отделен случай е различен, поради което моят съвет е своевременно да се търси правна помощ.

адвокат Станислава Стоянова