Обжалване на Електронен фиш

elektronen fish  Съгласно ЗАНН, електронен фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно – информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

Основания за издаване на електронен фиш са следните:
• Да е извършено административно нарушение;
• Реда за наказване да е предвиден в закон;
• Нарушението да е извършено в отсъствието на контролен орган;
• Нарушителят не е бил установен при извършване на нарушението;
• Нарушението да е било установено и заснето с техническо средство или система;
• Техническото средство или система да е установила регистрационния номер на МПС, извършило нарушението, в последствие да е установен неговия собственик;
• За нарушението да е предвидено наказание.
При наличието на всички тези предпоставки е налице възможност за издаване на електронен фиш.

  Електроният фиш се съставя на името на собственика според регистрационния талон на МПС /моторно преводно средство/. Изпраща се по пощата с обратна разписка.
  Срещу електронен фиш може да се възрази пред Директорът на ОДМВР в 7/седем/ дневен срок от получаването му по отношение на следните обстоятелства:
1/ Когато МПС е било обявено за издирване;
2/Когато нарушението е извършено с МПС със специален режим на движение - линейка, пожарна, служебна кола на МВР, НСО и др., движила се с включени сигнални светлини. ;
3/Когато нарушението е извършено от друго лице, на което собственика е предоставил автомобила - с писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, включително и копие на шофьорската книжка /СУМПС/ .
Директорът на ОДМВР следва да прецени възражението и да извърши разследване на спорните обстоятелства. В резултат на проверката същия може да анулира или да откаже да анулира фиша.

  Обжалване на електронен фиш : В 14-дневен срок от датата на връчването на електронния фиш подлежи на обжалване пред районен съд по местоизвършване на нарушението. Когато е депозирано възражение пред Директорът на ОДМВР, срокът за обжалване пред съда започва да тече от съобщението за отказ за анулиране на фиша.

Важно: Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Казусите са различни и съответно защитата при всеки отделен случай е различен.

адвокат Станислава Стоянова