Обжалване на Наказателни постановления

   Наказателните постановления са актове, с които завършва извънсъдебната фаза на административнонаказателно производство. То се състои от:

1/ Съставяне на АКТ за установяване на административно нарушение.

2/ Налагане на административно наказание чрез издаването на наказателно постановление.

   Когато Ви връчат наказателно постановление с което Ви е наложена административна санкция и смятате, че:

  •  вината не е Ваша;
  •  описаната фактическа обстановка не отговаря на реалната такава
  •  нарушена е процедурата за издаване на акта.

В такъв случай, се възползвайте от правото което имате, а именно: 
Да оспорите наказателното постановление.

objalvane na nakazatelno postanovlenieВ 7/седем/ дневен срок от връчването на Наказателното постановление имате право да подадете жалба. Жалбата следва да бъде изготвена в писмена форма и в нея следва да бъдат посочени трите имена на нарушителя, ЕГН и адрес за призовавне . Следва да бъде адресирана до районния съд по местоизвършване на нарушението, както и да бъде посочено наказателното постановление, което се обжалва. В жалбата се посочват неизяснени обстоятелства и доказателствата, които следва да се събират и проверяват, както и в какво се състои порокът на атакуваното наказателно постановление. Към жалбата се прилагат и писмени доказателства, когато има такива. Жалбата се подписва от жалбоподателя. Жалбата се подава до районен съд чрез административнонаказващия орган издал постановлението.Съдът е длъжен да издири обективната истина и да извърши цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление. Насрочва дата за съдебно заседание и уведомява за това с призовка. Съдът разглежда делото и се произнася с Решение, с което може:

  • да потвърди;
  • да измени;
  • да отмени наказателното постановление.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването му пред горестоящия съд /последна инстанция/ , чието решение е окончателно и не подлежи на обжалване.
    Когато не оспорите наказателното постановление в законоустановения срок, същото влиза в сила и наложената административна санкция в наказателното постановление ще породи своите последици. Административнонаказващият орган ще извърши конкретни действия / в зависимост от наложеното наказание: глоба, лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност/ по привеждане на административното наказание в изпълнение.

 Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Казусите са различни и съответно защитата при всеки отделен случай е различен.

адвокат Станислава Стоянова