Прекратяване на наказателно дело със споразумение

Споразумение за решаване на делото в досъдебна фаза на наказателното производство.

sporazumenie

След приключване на разследването по предложение на прокурора или на защитника, се изготвя споразумение за решаване на делото. Изготвеното споразумение трябва да съдържа всички реквизити, така като са посочени в чл.381,ал.5 и ал.6

НПК /Наказателно - процесуален кодекс/.Има ли извършено деяние, извършено ли е то от обвиняемия и извършено ли е виновно, съставлява ли деянието престъпление и правната му квалификация;какъв да е видът и размерът на наказанието;какъв да бъде първоначалният режим на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и т.н.Посочването на всички реквизити е условие за валидност на споразумението и процесуалната му годност да сезира съда за произнасяне по същото. Споразумението се подписва от прокурор, защитник и обвиняем. Обвиняемия подписва и декларация, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Споразумението се внася в съда от прокурора. В седем дневен срок, съдът  насрочва дата и час за съдебно заседание. На заседанието задължително участват прокурорът, защитникът и обвиняемият подписали споразумението. Съдът снема самоличността на обвиняемия, пита го дали разбира обвинението, признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях,  доброволно ли го е подписал.

Когато споразумението не противоречи на закона и морала, съда  го одобрява. В съдебен протокол се вписва окончателното споразумение, което отново се подписва от прокурор, защитник, обвиняем. Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.

Споразумение за решаване на делото в съдебната фаза на наказателното производство.

След образуване на съдебното производство, по предложение на защитника или прокурора , съда може да одобри споразумение за решаване на делото. Законовите изисквания относно съдържанието на споразумението са същите /описани по - горе/. Правни последици: Одобреното от съда споразумение за решаване на делото има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.

Споразумение НЕ се допуска:

  • за тежки умишлени престъпления, подробно изброени в чл.381, ал.2 НПК;
  • когато има причинени имуществени вреди, които на са възстановени.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

адвокат Станислава Стоянова