Развод по взаимно съгласие

Защо Развод по взаимно съгласие е предпочитаната процедура за прекратяване на брака?

Развод по взаимно съгласие софия

Защото, разводът по взаимно съгласие е по-бърза и по-безболезнена за страните съдебна процедура. Това е така, тъй като съдът допуска развода, без да издирва мотивите/причините/ на молителите за прекратяване на брака. Основанието за допускане на развод е „сериозното и непоколебимо взаимно съгласие" (чл. 50, СК).
Производството се инициира с писмена молба до районния съд, в която съпрузите изразяват съгласието си за прекратяване на брака, което съгласие следва да се потвърди и лично в съдебно заседание. Към молбата се прилага и споразумение, с което се уреждат последиците от прекратяването на брака, а именно:

  • Местоживеенето на родените от брака деца;
  • Упражняването на родителските права;
  • Личните отношения;
  • Размер на издръжката на децата;
  • Ползването на семейното жилище;
  • Издръжката между съпрузите, ако такава следва.
  • Фамилното име след развода.

 След като съдът се увери в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на страните за прекратяване на брака и постигнатото между тях споразумение отговаря на законовите изисквания, съдът постановява решение с което прекратява брака сключен между страните и утвърждава постигнатото между тях споразумение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Важно: Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

Предлагам на Вашето внимание правно обслужване по тази съдебна процедура, изразяваща се в консултации, изготвяне на необходимите документи, процесуално представителство пред съда.

От образуването на делото за развод до приключването  с бракоразводно решение на съда, Вие /в качеството си на доверител по договор за правна защита и съдействие/, няма да бъдете ангажирани нито с входиране на документи, нито с внасяне на държавни такси,нито редене на опашки на гишета в сградата на съда, нито търсени от съдебни призовкари за връчване на съдебни книжа.   Ваш единствен ангажимент е личното явяване пред съда на датата на съдебното заседание.

Телефони за контакт  : 0893668802; 0888806469

адвокат Стоянова