Родителски права при родители без брак

 

Фактическото съпружеско съжителство е често срещан житейски избор.

Когато по време на фактическо съпружеско съжителство е родено дете/деца  и е последвала раздяла между родителите е необходимо да се регулират определени правни последици от прекратяването  на съпружеското съжителство– напр., упражняване на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие родени по време на съпружеското съжителство дете/деца ; режима на лични отношения на родителите с детето/децата; задълженията за плащане на издръжка  и нейния размер и т.н.

Съгласно Семейния кодекс, родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно.

Когато родителите не живеят заедно, те могат да постигнат съгласие относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с него и издръжката му. Имат правна възможност да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да утвърди постигнатото споразумение.

Когато родителите не постигнат споразумение, спорът се решава от районния съд по настоящия адрес на детето, който се произнася относно местоживеенето на детето, упражняването на родителските права, личните отношения с детето и издръжката му. 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

Предлагам експертно правно съдействие и защита по дела за родителски права, изразяващи се в консултации, изготвяне на необходимите документи, процесуално представителство пред съда.

Тел: 0893668802; 0888806469

адвокат Станислава Стоянова