Развод - процедури

 

 proceduararazvod

 Семейните взаимоотношения са изключително лична сфера и деликатния подход на адвоката за развод е от съществено значение. Когато   една брачна двойка е взела решение за прекратяване на брачните взаимоотношения, ролята на адвоката е да изслуша волята на клиента /клиентите/, да задава допълнителни въпроси които са от съществено значение и да прецени коя съдебна процедура би била подходяща в конкретния случай.

Когато основанието е сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, то тогава процедурата Развод по взаимно съгласие е удачен способ за прекратяване на брака.

Съвместно с помощта на адвокат Стоянова, притежаваща богат опит и познание в областта на семейното право, създавате споразумение за развод, с което уреждате правните последици от прекратяването на брака, съобразени от една страна с Вашата ситуация, от друга страна съобразени със закона. Окончателно решавате всички имуществени и неимуществени отношения помежду си и по този начин уреждате Вашия развод, знаейки правата си.

Водещи принципи при предоставяне на правни услуги: доверие и почтеност в отношенията с клиентите,  индивидуален подход, компетентност и задълбоченост, бързина и ефективност, конфиденциалност.

При споразумение за развод, когато имате ненавършили пълнолетие деца от брака: съгласно българското законодателство, при развод по взаимно съгласие в споразумението задължително се определя местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, режим на лични отношения и издръжка, ползване на семейното жилище, издръжка между съпрузите и фамилното име след развода.

При споразумение за развод, когато нямате ненавършили пълнолетие деца от брака и нямате придобити по време брака недвижими и движими вещи: съгласно българското законодателство, при развод по взаимно съгласие в споразумението задължително се определя - ползване на семейното жилище, издръжка между съпрузите и фамилното име след развода. 

В случай, че имате имуществени претенции и с цел процесуална икономия, то имате правна възможност  да сключите брачен договор, за да улесните развода.

Важно е да се отбележи, че за да получите съдебно решение за прекратяване на брака, то следва постигнатото споразумение да бъде утвърдено по надлежния ред от съда.  Образува се дело и се провежда открито съдебно заседание, на което съдебно заседание съпрузите следва да се яват лично и да потвърдят, че искат брака да бъде прекратен.


Когато по една или друга причина, до взаимно съгласие не се стига, то тогава процедурата Развод по исков ред , ще доведе до търсеният от Вас резултат - прекратяване на брака.

Експертно правно съдействие и защита по дела за развод, изразяващи се в консултации, изготвяне на необходимите документи, процесуално представителство пред съда.

 

Тел: 0893668802; 0888806469

адвокат Станислава Стоянова