Безплатна правна помощ

Национален телефон за правна помощ:

   0700 18 250

Националният телефон за правна помощ представлява гореща телефонна линия с национално покритие, на която всеки гражданин може да получи безплатен правен съвет от адвокати по гражданскоправни, административни и наказателни въпроси. Правна помощ не се предоставя по търговски и данъчни въпроси.

Телефонната линия работи от 09,00 до 17,00 ч. всеки делничен ден и се обслужва от юристи от Бюрото - оператори, съвместно с адвокати от Софийска адвокатска колегия. Операторите
на НТПП въвеждат данните на гражданите и кратка информация за правния проблем в специално разработената информационна система „Правна помощ".
Една консултация е с продължителност от 20 минути, а с цел гарантиране на качеството на предоставяната услуга и подобряване на обслужването, разговорите се записват.

В обхвата на правната помощ се включват случаите, при които по силата на закон се предвижда задължителна адвокатска защита, както и всички случаи, когато лицето не разполага със средства да заплати възнаграждение за адвокатска защита, желае да ползва такава и интересите на правосъдието изискват това.
Законът регламентира реда за предоставяне на правна помощ.
Правната помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на документи за завеждане на дело се предоставя на лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги.
Правна помощ се предоставя и на приемно семейство или на семейство на роднини и близки, при което е настанено дете по реда на Закона за закрила на детето.
Правото на месечна социална помощ се удостоверява със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане", съответно с решение на съда за настаняване на детето.
В случаи, в които лицето, нуждаещо се от правна помощ, не е упражнило правото си за получаване на месечна социална помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, то представя пред НБПП удостоверение, издадено от директора на дирекция "Социално подпомагане", установяващо, че отговаря на условията за получаването им.
Решението за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на документи за завеждане на дело, се взема от председателя на НБПП в 14-дневен срок след представяне на заповедта, съдебното решение или удостоверението, че лицето отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи. Отказът за предоставяне на правна помощ се мотивира. Обжалването му се извършва по реда на Административно-процесуалния кодекс.
Към молбата-заявление за предоставяне на правна помощ, следва да бъде приложена собственоръчно и изчерпателно попълнена молба-декларация (Приложение 1) по образец, установяваща семейното и имотно състояние на молителя. В молбата си молителят следва кратко и ясно да опише правния проблем, за разрешаването на който се търси правна помощ, с оглед преценката, която следва да се направи за това оправдана ли е от гледна точка на ползата, поисканата правна помощ.
Актът за предоставяне на правна помощ се изпраща незабавно на съответния адвокатски съвет за определяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ. При възможност адвокатският съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което се предоставя правна помощ.
В случаите на предоставяне на правна помощ, изразяваща се в процесуално представителство, както и представителство при задържане по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗМВР, решението за предоставяне на правната помощ се взема от органа, ръководещ процесуалните действия, по молба на заинтересованото лице или по силата на закона.
Адвокатският съвет уведомява органа, ръководещ процесуалните действия за определения адвокат, който се назначава за повереник, защитник или особен представител, за всички съдебни инстанции, освен ако има възражения за това.
Законът допуска преупълномощаване от назначен по предвидения в ЗПП ред адвокат на друг, също вписан в Националния регистър.
Назначеният повереник, защитник, особен представител може да бъде заменен от органа извършил назначението по реда предвиден с чл. 25 и 26 от ЗПП.
Лицето, на което е предоставена правна помощ е длъжно да уведоми незабавно органа по чл. 25, ал. 1 и 2 от ЗПП за промените в обстоятелствата, на които се основава предоставената правна помощ. В този случай, правната помощ може да бъде прекратена от момента на настъпване на промяната. Препис от този акт, органът по чл. 25, ал. 1 и 2 изпраща незабавно в НБПП.
В неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, секретарят на АС определя адвокат от списъка на дежурните адвокати, ако обвиняемият, уличеният или заподозреният сам не си е упълномощил защитник.
Дежурен адвокат се определя и в случаите на задържане по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗМВР.