Омбудсман

ombudsman 1

Какво е омбудсман ?

Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес.

Кой може да се обръща към омбудсмана ?

Всеки гражданин (български или чуждестранен) може да се обърне към омбудсмана с жалба или сигнал срещу работата на:

  • държавните и общинските органи и техните администрации;
  • лицата, които предоставят обществени услуги, като например топлофикационни, електроснабдителни, телекомуникационни, ВиК услуги, образование, здравеопазване и др.;
  • администрацията на съдебната власт – например, когато неоправдано се бавят и не се решават с години съдебни производства.

Омбудсманът се застъпва с предвидените в Закона за омбудсмана средства, когато с действие или бездействие се засягат или нарушават правата и свободите на гражданите от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.

Правомощия на омбудсмана са предвидени в Правилник за организацията и дейността на омбудсмана:

1/разглежда жалби и сигнали срещу държавните и общинските органи и техните администрации и срещу лица, на които е възложено осъществяването на публична функция или предоставянето на обществени услуги, когато при извършваните от тях административни действия се накърняват права и свободи или не се създават необходимите условия за зачитането им;
2/прави проверки по постъпили жалби и сигнали;
3/предприема действия по своя инициатива, когато констатира, че неговата намеса е необходима с оглед зачитането на правата и свободите;
4/прави предложения и препоръки за зачитане на правата и свободите, за отстраняване на последиците от накърняването на определени права и свободи, за отстраняване на причините, довели до това, включително предложения за промени в нормативната уредба;
5/осъществява функциите на Национален превантивен механизъм;
6/предоставя становища на Народното събрание и на Министерския съвет по законопроекти, които се отнасят до защитата на правата на човека;
7/защитава правата на децата с предвидените в Закона за омбудсмана и този правилник средства;
8/отправя предложения и препоръки до Народното събрание и до Министерския съвет за подписване и/или ратифициране на международни актове в областта на правата на човека;
9/сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите, и предлага на органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията да сезират Конституционния съд, ако прецени, че се налага тълкуване на Конституцията или произнасяне за съответствие на сключените от Република България международни договори с Конституцията преди ратификацията им, както и за съответствие на законите с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по които България е страна;
10/отправя искане за приемане на тълкувателно решение или тълкувателно постановление до Върховния касационен съд и/или Върховния административен съд;
11/посредничи между лицата по т. 1 и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;

12/изисква информация от лицата по т. 1 във връзка с разглежданите случаи;
проверява, включително на място, когато е необходимо, дейността на лицата по т. 1 и присъства при обсъждане и вземане на решения;
13/публично изразява мнение по зачитането на правата и свободите и може да поиска да бъде изслушан от Народното събрание;
14/уведомява прокуратурата за резултатите от своите проверки, когато има данни за извършено престъпление;
15/изготвя и внася годишен доклад в Народното събрание;
16/информира Народното събрание за отделни случаи на накърняване и 17/незачитане на права и свободи и изготвя доклади по тях;
18/извършва и други действия във връзка със зачитането на правата и свободите.

Как може да се свържете с омбудсмана?

Чрез жалба или сигнал, както писмено така и устно. Свободен текст, но трябва да съдържат :

  • данни за подателя, включително за връзка с него;
  • описание на нарушението;
  • данни за нарушителя;
  • времето, по което е извършено нарушението;
  • информация за това, дали същият случай е в процес на разглеждане от съд или друга институция.

Отговорът по постъпилия сигнал или жалба отразява резултатите от проверка извършена от омбудсмана и включва: повода за извършване на проверката;
описание на нарушението;предприетите действия;направените констатации и изводи;препоръки и предложения, ако има такива;друга информация от значение за случая.

Омбудсманът не може да води дела от името на лицата, които са се обърнали към него, и не може да ги представлява пред съд.

Настоящата статия има за цел да Ви информира за основни моменти от правомощията на омбудсмана на Република България и не представлява правен съвет.

адвокат Станислава Стоянова