Неизплатено трудово възнаграждение - средства за защита

 неизплатена заплата

При добросъвестно изпълнение на Вашите трудови задължения, Кодексът на труда гарантира изплащането на минимум 60 % от същото, но не по-малко от минималната работна заплата за страната. Разликата до пълния размер на трудовото възнаграждение продължава да се дължи и трябва да се изплати допълнително заедно с лихва.
Когато забавената сума не бъде изплатена доброволно и работодателят е забавил минимум една месечна заплата, имате право да прекратите трудовото си правоотношение без предизвестие. За целта писмено трябва да уведомите работодателя. Трудовото правоотношение се счита за прекратено от момента, в който работодателят получи писмено уведомение , без да е необходимо неговото съгласие.
Прекратения трудов договор на това основание, Ви дава правото да получите следните допълнителни обезщетения, освен дължимата заплата и лихвата към нея:

  •  В случай, че работите по безсрочен трудов договор, работодателят дължи обезщетение в размер възнаграждението за срока на предизвестие при прекратяване, посочен в договора.
  •  В случай, че работите по срочен трудов договор и претърпите вреди, вследствие на прекратяването на трудовото правоотношение, работодателят следва да Ви изплати размера на действително претърпените вреди.
  •  Имате право и на обещетение за неизползван годишен отпуск за текущата календарна година.

Когато трудовият договор е прекратен и вече не работите на това място, неизплатените суми продължават да Ви бъдат дължими. Не бъдат ли изплатени доброволно, за Вас остава правото да ги търсите по съдебен ред.
Важно да поискате чрез молба до работодателя извлечение от ведомостите за заплати за неизплатените възнаграждения и обезщетения. Ако Ви бъде отказано, може да подадете жалба до Инспекцията на труда, която ще изиска от работодателя Ви тези документи . На базата на тези документи имате право:
       I. Да се подаде Заявление за издаване на Заповед за изпълниние - до районния съд, на основание чл. 410 от Гражданския процесуален кодекс. Целта е да бъде издаден във Ваша полза изпълнителен лист, с който в качеството на взискател да образувате изпълнителното дело и да се пристъпи към принудително събиране на полагащото Ви се.

или
      II. Да се подаде искова молба срещу работодателя в районен съд по седалището на работодателя. Давностният срок за това е до 3 години, считано от датата, на която е трябвало да Ви бъде изплатено съответното трудово възнаграждение. След неговото изтичане губите това право. Спорове във връзка с трудовите възнаграждения се разглеждат по реда на бързото производство от съда. Държавна такса НЕ се дължи.
Когато работодателят бъде осъден да Ви изплати дължимите суми, срещу него ще бъде издаден и изпълнителен лист, с който можете да образувате изпълнително изпълнително дело.

Важно е да се отбележи: При решаване на делото във Ваша полза,всички направени по делото разноски от Ваша страна /адвокатски хонорар и др./, ще останат в тежест на работодателят.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова