Как да защитим правата си, когато съсед ни наводни

Ако липсва доброволно извънсъдебно уреждане на възникналата ситуация, редът за получаване на обезщетение за причинените от съсед вреди е само съдебен.

теч

В случая имаме т.нар. "непозволено увреждане".Непозволеното увреждане (деликтна отговорност), е извъндоговорен източник на задължения. Отговорността за непозволено увреждане е изградена на основата на общото правило - да не се вреди другиму и, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.

Предявява се иск пред Районния съд по местонахождение на имота за вреди срещу съседа - причинител на вредата. Предмет на искането за обезщетение са само тези отрицателни последици, които са в пряка причинна връзка с чуждо противоправно деяние.

Какви обаче са видовете вреди?

Неимуществени вреди:Морални или неимуществени са вредите, които не засягат имуществото на увредения, а накърняват неговите лични, естетични или морални интереси. Те се изразяват в отрицателни промени, най-често във вътрешния свят на увредения – причиняване на стрес, напрежение, безпокойство, психическо или емоционално страдание и др. Важно е да се знае, че макар неимуществените вреди да се поправят чрез обезщетение по справедливост, справедливостта при определяне на размера на обезщетението според съдебната практика не е субективна, а винаги има конкретни обективни измерения.

Имуществени вреди: Материална или имуществена вреда е тази, която засяга материалните интереси на увредения – неговите имуществени права.Вследствие на противоправното деяние той реално, ефективно обеднява с нещо – претърпява една загуба.

Важно: Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

адвокат Станислава Стоянова