• Начало

Издръжка на дете

 

 Задължението за издръжка от родителите спрямо децата си под 18 години е безусловно.

dete izdrajka

Критерият за определяне размера на издръжката е посочен в нормата на чл.142 от СК, съобразно която размерът се определя от нуждите на детето и от възможностите на родителят, като минималната издръжка на едно дете е в размер на една четвърт от минималната работна заплата. За определяне нуждите на детето следва да се вземе предвид възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за случая. Възможностите на лицата, които дължат издръжка, се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация.
В закона е посочен единствено минималният размер на издръжката и съдът не може да слезе под него. Тя е равна на 1/4 от минималната работна заплата.

Правото на издръжка е право на детето,и двамата родители дължат издръжка. Еднакви права имат брачни и извънбрачни, рождени и осиновени деца - до навършване на пълнолетие. Когато децата живеят при трето лице без съдебно решение, то може да търси издръжка от тяхно име, ако бъде определен за особен представител, а ако не -с иск по чл. 59 ЗЗД;
- при развод съдът служебно определя издръжката в решението, с което постановява развода. Докато трае бракоразводният процес, съдът може да определи временна издръжка.При това до навършване на пълнолетието на детето, т.е. до 18 години.

Двамата родители дължат издръжката, независимо дали децата са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Родителите дължат издръжка дори и на пълнолетни деца, ако доходите не им достигат. Това важи, когато те учат редовно в средни, полувисши и висши учебни заведения, до навършване на 20-годишна възраст при обучение в средно и на 25-годишна възраст при обучение в полувисше или висше учебно заведение. Има една уговорка, че в тези случаи издръжката "се дължи, ако тя не съставлява особени затруднения за родителите".

Молбите до съдебните органи се подписват от името на родителя като законен представител на детето (когато то е малолетно - до 14 години) или от детето със съгласието на родителя му (когато е непълнолетно - между 14-18 г-годишно).

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова