Издръжка за дете

 

 Задължението за издръжка от родителите спрямо децата си под 18 години е безусловно.

dete izdrajka

Критерият за определяне размера на издръжката е посочен в нормата на чл.142 от СК, съобразно която размерът се определя от нуждите на детето и от възможностите на родителят, като минималната издръжка на едно дете е в размер на една четвърт от минималната работна заплата. За определяне нуждите на детето следва да се вземе предвид възрастта, образованието и другите обстоятелства, които са от значение за случая. Възможностите на лицата, които дължат издръжка, се определят от техните доходи, имотното им състояние и квалификация.
В закона е посочен единствено минималният размер на издръжката и съдът не може да слезе под него. Тя е равна на 1/4 от минималната работна заплата.

Правото на издръжка е право на детето,и двамата родители дължат издръжка. Еднакви права имат брачни и извънбрачни, рождени и осиновени деца - до навършване на пълнолетие. Когато децата живеят при трето лице без съдебно решение, то може да търси издръжка от тяхно име, ако бъде определен за особен представител, а ако не -с иск по чл. 59 ЗЗД;
- при развод съдът служебно определя издръжката в решението, с което постановява развода. Докато трае бракоразводният процес, съдът може да определи временна издръжка.При това до навършване на пълнолетието на детето, т.е. до 18 години.

Двамата родители дължат издръжката, независимо дали децата са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Родителите дължат издръжка дори и на пълнолетни деца, ако доходите не им достигат. Това важи, когато те учат редовно в средни, полувисши и висши учебни заведения, до навършване на 20-годишна възраст при обучение в средно и на 25-годишна възраст при обучение в полувисше или висше учебно заведение. Има една уговорка, че в тези случаи издръжката "се дължи, ако тя не съставлява особени затруднения за родителите".

Молбите до съдебните органи се подписват от името на родителя като законен представител на детето (когато то е малолетно - до 14 години) или от детето със съгласието на родителя му (когато е непълнолетно - между 14-18 г-годишно).Когато упражняването на родителските права на детето са предоставени за упражняване от единия родител, то другия е длъжен да заплаща издръжка в определяния от съда размер.  

Както вече споменах по-горе, в Семейния Кодекс  е определен и минимален размер на издръжка, а именно: „една четвърт от минималната работна заплата“ . Към настоящия момент минималния размер на издръжка на едно дете е в размер на 233.25/двеста тридесет и три лева и двадесет и пет ст./лева.

Важно е да знаете, че ако към настоящия момент има присъдената издръжка / с решение/ на Вашето дете и същата е под минималния по закон размер, то имате право да поискате от съда да УВЕЛИЧИ РАЗМЕРА на присъдената издръжка.

 Съдебното производство следва да се инициира  по молба на заинтересованата страна, а именно : детето чрез неговия законен представител /родителя на когото е поверено упражняването на родителските права/ и се води срещу родителя, който дължи издръжка.

Предлагам на Вашето внимание правно обслужване по тази съдебна процедура изразяваща се: в консултации, изготвяне на необходимите документи, процесуално представителство пред съда.

Не се колебайте да се свържете с мен!

Тел: 0893668802; 0888806469
адвокат Станислава Стоянова