Какво е мораторна лихва и кога се дължи?

lihva za zabavaПравната регламентация на мораторната лихва се съдържа в Закона за задълженията и договорите. Съгласно същия,  „При неизпълнение на парично задължение длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата."

Длъжникът е винаги в забава, когато е изтекъл определения падеж и все още не е изпълнил насрещната си престация. Ако страните не са посочили краен срок (падеж), за такъв се смята датата от получаването на покана от кредитора за изпълнение на насрещното задължение.

За да възникне законната лихва, освен, че длъжника трябва да е в забава законодателя изисква и насрещното задължение да бъде парично. Мораторната лихва е форма на договорната отговорност, специфична за паричните задължения.

Съгласно ЗЗД, размерът на законната мораторна лихва се определя от Министерския съвет.

След като длъжника изпадне в забава, той дължи мораторно обезщетение, защото кредитора неправомерно е лишен от възможността да ползва паричните си средства.

Законната лихва се начислява от първия ден на забавата до възстановяването на паричното задължение. Правото на кредитора на законна мораторна лихва възниква и без тя да е уговорена. Необходимо е само да има парично задължение и длъжника да е изпаднал в забава.

Лихвата може да възникне в следствие на правна сделка – договорна лихва ,възнаградителна лихва или без уговорка, по силата на закона – мораторна лихва . За да възникне договорна лихва, законодателя изисква тя да бъде изрично уговорена . Съгласно ЗЗД не може да се уговаря по-голям размер от този определен от Министерския съвет. Ако бъде уговорен по-голям размер, той ще се намали да законоустановения. По своята правна същност възнаградителната лихва представлява възнаграждение от длъжника за ползване на парични средства (капитал). Тя може да се определи като граждански плод, който се придобива периодично. За нейната валидност също се изисква да бъде в писмена форма.

Настоящата статия  не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

адвокат Станислава Стоянова