Поръчител по кредит - права, задължения, последици

Debt-BombПоръчителството по кредит е сериозен финансов ангажимент и към него не бива да се подхожда безотговорно.

Поръчителството възниква по силата на договор, който се сключва в писмена форма между банката и поръчителя. След като сложи подпис под договора, гарантът няма право да се откаже, освен ако на негово място не се включи друго лице с аналогична платежоспособност. Смяната на поръчителя се извършва в писмена форма, но само след съгласие от страна на банката. Поръчителят има право и на копие от договора за кредит. Причината е, че той трябва да е запознат с размера на кредита, за който ще гарантира, със срока и месечната погасителна вноска, както и с наличието на други поръчители.
Важно е да се знае, че законът не задължава банката да информира поръчителя, ако длъжникът забави изплащането на месечните си вноски. Затова често поръчителят с изненада установява, че кредитът, който гарантира, е обявен за предсрочно изискуем и че срещу него е образувано изпълнително дело. Това става или като получи покана за доброволно изпълнение, или като установи, че заплатата или банковата му сметка е запорирана.

Всеки може да бъде поръчител стига да е способен да се разпорежда с имуществото си.Това право нямат малолетните и пълно запретените.Затова те не могат да поръчителстват.Поръчителя трябва да бъде дееспособно лице.

С други думи,  поръчителят гарантира изплащането на дълг, от който не се е възползвал и по този начин се поставя в силно неравностойно положение. В случай че длъжникът спре да плаща задължението си, то трябва да бъде поето от поръчителя. 

Поръчителят отговаря за дълга с цялото си имущество, включително с недвижимата собственост. Отговорността е в същия размер и при същите условия, както за длъжника. Когато кредитът бъде разсрочен допълнително, това не удължава отговорността на поръчителя освен ако той не се съгласи. Поръчителството не спира да действа, ако банката прехвърли вземането си на друг кредитор.

Когато един длъжник не си плаща заема в срок и банката заведе дело за предсрочна изискуемост, съдебният изпълнител може да насочи изпълнението както към длъжника, така и към поръчителя, като избора зависи от него. Независимо от закъснението, искът може да е за цялата сума по задължението.Важно е да се знае, че поръчителството предполага солидарна отговорност, т.е. поръчителят е отговорен за дълга наравно с длъжника.Това неизгодно положение може да бъде избегнато, когато в договора за поръчителство се включи клауза, уреждаща поредността на събиране на вземането. Така банката може да се обърне за плащане към поръчителя едва след като първо е насочила претенцията си към длъжника.

Когато има няколко поръчители по един и същ дълг, всеки от тях отговаря за цялото задължение, освен ако има съглашение за разделянето му. Затова е препоръчително да се договори такова разделяне или пък в договора с банката поръчителството да се ограничи само за част от дълга на длъжника, а не за цялата сума.

В случай, че се наложи да платите чужд дълг, законът Ви предоставя възможността да встъпите в правата на кредитора, който сте удовлетворил, т.е. Вие ставате кредитор на длъжника, за който сте гарантирал.Имате право по принудителен ред да търсите парите си. Целта на закона е да избегне неоснователното обогатяване на длъжника.
Освен основното задължение могат да се претендират и всички разноски за покриване на дълга, включително съдебните. Важно е да се знае, че преди да погасите задължението като поръчител, задължително трябва да уведомите за това длъжника. В противен случай искът , с който трябва да си върнете парите, няма да бъде уважен. Уведомяването цели банката да не получи два пъти това, което се дължи.

Когато смятате да станете поръчители,правете това само за хора, на които наистина имате доверие. Добре е да проучите доходите, работата, платежоспособността на кредитополучателя, а също и здравословното му състояние, защото през последните години много поръчители са били принудени да покрият задълженията на свои приятели, заминали в чужбина или прехвърлили цялото си имущество на трети лица."Пораженията" върху личните отношения при отказ от поръчителство са по-малко, отколкото последиците от поемането на огромен чужд дълг.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова