Запор на заплатата?! Как и защо се е стигнало до тук?

neprisestveno reshenieКогато се окаже, че притежаваните от Вас суми по банкови сметки или трудови възнаграждения са запорирани или имотите възбранени без да сте разбрали че срещу Вас е водено дело и е  постановено осъдително решение , а разбирате за това едва при връчената покана за доброволно изпълнение - ИМА СПОСОБ ЗА ЗАЩИТА, но трябва да се установи дали са налице законовите предпоставки за това във всеки конкретен случай.

Как и  защо се е стигнало до тук?

Отговор: НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ - правният режим на неприсъственото решение е често приложим способ за приключване на исковия процес в първата инстанция по искове с предявени претенции от напр: Топлофикация; Софийска вода; мобилни оператори; трудови дела и др.

Исковия процес може да завърши с постановяване на неприсъствено решение в две хипотези:

1/ санкционира се пасивното поведение на ответника, като иска се уважава срещу него;

2/санкционира се пасивното поведение на ищеца, като иска се отхвърля в полза на ответника.

Неприсъственото решение не подлежи на обжалаване, но срещу него може да се подаде МОЛБА ЗА ОТМЯНА пред въззивния съд в едномесечен срок от връчването на самото решение. В много случаи длъжниците не получават решение , а разбират за образувано срещу тях изпълнително производство, и спрямо тях вече са приложени принудителни мерки - запори, възбрани ит.н. от съдия изпълнител.

Основания за отмяна на неприсъствено решение: Законът ги очертава в  три групи, поради които страната е била лишена от участие в делото.

I. съгласно чл.240, ал.1, т.1 ГПК, молителят трябвя да докаже, че НЕ МУ Е НАДЛЕЖНО ВРЪЧЕН препис от исковата молба или призовките за съдебното заседание.

Спазена ли е процедурата по връчване на книжата по делото, подлежи на проверка. Начинът на връчване на съобщенията по делото се доказва с писмени доказателства, съдържащи се в кориците на делото, които установяват официално извършеното връчване.

Обикновено, не се узнава за връчено съобщение по делото , тъй като то не е било връчено ЛИЧНО. Чести са случаите, когато връчването е извършено и ЧРЕЗ ЗАЛЕПВАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ, а именно: когато лицето не може да бъде намерено на посочения по делото адрес и не се намери лице, което е съгласно да получи съобщението, връчителят залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а когато до тях не е осигурен достъп - на входната врата или на видно място около нея. Когато има достъп до пощенската кутия, връчителят пуска уведомление и в нея.

Тъй като не рядко процедурите по връчване на съобщения не са спазени, следствие на което лицето не е узнало за воденото срещу него дело, има правен интерес  да се подаде МОЛБА ЗА ОТМЯНА на неприсъственото решение.

II. Основание за отмяна е НЕВЪЗМОЖНОСТ страната да узнае своевременно за връчването на препис от исковата молба или призовката поради ОСОБЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. Има се предвид за случаи на връчване на книжа и призовки чрез другиго. Например: съобщението е връчено на съсед , но той не е предал съобщението на адресата, тъй като същия е отсъствал от адреса по една или друга причина и е узнал за съобщението когато вече са пропуснати предвидените в закона срокове за предприемане на процесуални действия.

III.Основание за отмяна е НЕВЪЗМОЖНОСТ  ЛИЦЕТО ДА СЕ ЯВИ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ ПОВЕРЕНИК ПОРАДИ ОСОБЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО НЕ Е МОГЪЛ ДА ПРЕОДОЛЕЕ. Такива обстоятелства са от изключително изненадващ харастер, наример: внезапно тежко заболяване; природно бедствие или непредадено съобщение връчено чрез трето лице.

След отмяната на неприсъственото решение, делото се връща на първоинстанционния съд и се провежда исково производство с участието и на двете страни, с пълно събиране на доказателства, необходими за произнасяне на съдебно решение. Възстановява се възможността на неприсъствалата страна да организира защитата си и да направи своите възражения срещу насрещните претенции.

 Важно: Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

адвокат Станислава Стоянова