Права на клиента и задължения на адвоката

     Адвокатската професия е специфична по своята същност. Нейното упражняване е нормативно  регламентирано и всеки адвокат е длъжен да спазва законовите изисквания.         

     В правова държава и в общество, основано върху върховенството на закона, адвокатът защитава правата и законните интереси на физически и юридически лица, които са му поверени в съответствие с действащото законодателство. Взаимоотношенията между адвокат и клиент се градят на основата на доверието. Във  всичките си дейности адвокатът не може да осъщесествява дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, възраст, лично или обществено положение, социално положение и на всякакви други признаци установени по закон.

    В писмен договор за правна защита и съдействие, се определят правомощията на адвокатът. Той е длъжен да съветва и защитава клиента си компетентно, добросъвестно и своевременно.

Правата на клиентите са гарантирани от следните принципи:confidentiality

Принципът на конфиденциалност е законово установен - всички документи и кореспонденцията с клиентите са неприкосновени и не подлежат на проверка и изземване.

Свободна комуникация - свободното и ефективно общуване с клиентите допринася значително за успешния изход на делото и  клиентите имат правото да бъдат непрекъснато информирани за развитието на техния случай.

Удовлетвореност на клиента - всеки клиент заслужава максимално компетентно и ясно да му бъде разяснено с какви правни механизми разполага съобразно конкретния казус. Максимални резултати могат да бъдат постигнати когато всички факти и обстоятелства по съществото на правния проблем бъдат споделени с адвоката, съответно предоставени необходимите документи.  Количеството професионализъм  което се прилага, е винаги еднакво и всеки клиент може да разчита на най-добрата защита на неговите права и законни интереси.

Професионализъм - практически опит, и непрестанно поддържане и  повишаване на квалификацията.